Logowanie

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

Tytuł:

uchwała nr XIX/131/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic ich obwodów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1736
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 1736

UCHWAŁA Nr XIX/131/2012 RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic ich obwodów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski: 1) Szkoła Podstawowa im. hm. Janka Bytnara ?Rudego? w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim; 2) Szkoła Podstawowa im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach; 3) Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie; 4) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkół w Kłóbce. § 2. Dla szkół wymienionych w § 1 określa się granice obwodów w sposób następujący: 1) obwód Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara ?Rudego? w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim obejmuje miejscowości: - Bagno, - Czaple Nowe, - Gagowy Nowe, - Gagowy Stare, - Henryków, - Kaczawka, - Kaliska (część miejscowości położona na wschód od linii kolejowej Kutno - Toruń),

15:35:59

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1736

- Kąty, - Kołomia, - Krzewie II, - Lubień Kujawski, - Morzyce, - Narty, - Narty Piaski, - Nowa Wieś, - Stępka, - Uchodze, - Walentowo, - Zakrzewo; 2) obwód Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach obejmuje miejscowości: - Błonie, - Gliznowo, - Gocław, - Gole, - Golska Huta, - Kaliska (część miejscowości położona na zachód od linii kolejowej Kutno - Toruń), - Kamienna, - Kobyla Łąka, - Kostulin, - Kretkowo, - Rutkowice, - Rzeżewo Morzyce, - Sławęcin, - Sławęckie Góry, - Stróże; 3) obwód Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie obejmuje miejscowości: - Antoniewo, - Beszyn, - Czaple, - Dziankowo, - Dziankówek, - Kanibród, - Siemiany, - Siemionki, - Świerna, - Szewo od nr 1-8, - Wąwał, - Wola Dziankowska, - Wola Olszowa, - Wola Olszowa Parcele; 4) obwód Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Zespole Szkół w Kłóbce obejmuje miejscowości: - Bileńska Kolonia, - Bilno, - Błędowo, - Chojny, - Chwalibogowo, - Kłóbka, - Kłóbka Nowy Młyn, - Kłóbka Podgórze, - Krzewie, - Modlibórz, - Rzegocin, - Rzeżewo, - Szewo od nr 9 do końca,

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?3?

Poz. 1736

- Wiktorowo. § 3. W uchwale Nr VI/33/99 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. hm. Janka Bytnara ?Rudego? w Lubieniu Kujawskim (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 55, poz. 559) uchyla się § 2. § 4. W uchwale Nr XIV/84/2000 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia granic obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Kaliskach (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2001 r. Nr 60, poz. 1160) uchyla się § 1. § 5. W uchwale Nr VII/36/03 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia granic obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 92, poz. 1329) uchyla się § 1. § 6. W uchwale Nr VII/37/03 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 08 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Kłóbce (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 92, poz. 1330 oraz z 2008 r. Nr 51, poz. 781) uchyla się § 1. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Piwiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1959

  uchwała nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.576

  uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tyczyn oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3925

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011r. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sobolew oraz określenia granic obwodów tych szkół.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr xxi/147/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnym zasobem Gminy Wielgie w latach 2011 - 2015

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy w Konecku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/48/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koneck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/95/12 Rady Gminy Koneck z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2001 RADY GMINY KONECK z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konecku.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń i zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.