Logowanie

DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

Tytuł:

uchwała nr XIX/139/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenie warunków jej stosowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1738
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 1738

UCHWAŁA Nr XIX/139/2012 RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenie warunków jej stosowania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy a dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art.4 ust. 7 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83, z 2011 r. Nr 272, poz. 1614) uchwala się, co następuje: § 1. Udziela się osobom fizycznym i prawnym 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe bądź przeznaczonych pod taką zabudowę. § 2. Udziela się osobom fizycznym i prawnym 45% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele inne niż wyłącznie mieszkaniowe. § 3. Bonifikaty udziela się, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) użytkownik wieczysty nie ma zaległości wobec Gminy Lubień Kujawski, w tym z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości lub podatku rolnego; 2) opłata za przekształcenie uiszczana jest jednorazowo. § 4. Bonifikat, o których mowa w § 1 i w § 2 udziela się na wniosek użytkownika wieczystego. § 5. Koszt przygotowania nieruchomości do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w szczególności koszt sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości ponosi wnioskodawca. § 6. Traci moc Uchwała Nr XXXV/163/2009 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 października 2009 roku w sprawie udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

15:35:30

Ewa Mes; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszcz

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

?2?

Poz. 1738

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Piwiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.340.5774

  uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej udzielenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.500

  uchwała nr XXXVII/324/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/67/12 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Wohyń z dnia 25 maja 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/79/11 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XIX/131/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień Kujawski oraz określenia granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr xxi/147/2012 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkalnym zasobem Gminy Wielgie w latach 2011 - 2015

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/96/12 Rady Gminy w Konecku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/48/11 Rady Gminy w Konecku z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koneck przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koneck oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XVII/95/12 Rady Gminy Koneck z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/163/2001 RADY GMINY KONECK z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Konecku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.