Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-13
Organ wydający:Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 490
Hasła:Budżet gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 13 marca 2012 r. Poz. 490

UCHWAŁA Nr XIV/96/2011 RADY MIEJSKIEJ w LUBIENIU KUJAWSKIM z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubień Kujawski na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238 poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 13 pkt 10 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2010, Nr 17, poz. 95, z 2011 r., Nr 117, poz. 676) uchwala się, co następuje: § 1. Dochody budżetu w wysokości 23.426.000 zł, z tego: 1. bieżące w wysokości 19.011.296 zł; 2. majątkowe w wysokości 4.414.704 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. § 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 24.701.000 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 16.991.000 zł, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 3.098.350 zł, b) wydatki na wynagrodzenia 7.028.474 zł, c) pochodne od wynagrodzeń 1.283.996 zł, d) wydatki związane z obsługą długu 37.400 zł, 2) majątkowe w wysokości 7.710.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3. § 3.1. Deficyt budżetu w kwocie 1.275.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie ? 1.275.000 zł, § 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.690.495 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.415.495 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4. § 5. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ? w kwocie 2.500.000 zł;

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego ?2? Poz. 490 ?

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? w kwocie 1.275.000 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ? w kwocie 1.415.495 zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ? w kwocie 455.000 zł. § 6.1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 30.187 zł. 2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 30.187 zł. § 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 6. 3. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8. § 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ? 166.894 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu; 2) celowe w wysokości ? 43.106 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ? 43.106 zł. § 9.1. Ustala się dochody w kwocie 67.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 9. § 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1. przychody ? 1.473.309 zł; 2. koszty ? 1.473.309 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10. § 12. Upoważnia się Burmistrza Lubienia Kujawskiego do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały; 2. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących (łącznie z wynagrodzeniami); 3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł; 6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.187 zł; 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego ?3? Poz. 490 ?

ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim i w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Piwiński
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/394/09 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2183

  uchwała nr XIX/89/2012 Rady Gminy Lubień z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubień przyjętego Uchwałą Nr VII/32/2003 Rady Gminy Lubień z dnia 25.04.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubień.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 10 marca 2010r. w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2009 r

 • DZ. URZ. 2010.614.4887

  uchwała nr LX/269/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie nadania obiektowi sportowemu w Lubniu imienia Jana Żurka, osoby zasłużonej dla lokalnej społeczności.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/158/2009 Rady Miasta I Gminy Lubień Kujawski z dnia 25 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2012

 • uchwała nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • ogłoszenie nr 5/2012 Starosty Mogileńskiego z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 • zestawienie nr 1 Burmistrza Nowego z dnia 8 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze GMINY NOWE

 • sprawozdanie nr 1 Starosty Tucholskego z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Porządku Powiatu Tucholskiego za rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.