Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIV/118/12 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 31 stycznia 2012r. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-16
Organ wydający:Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 584
Hasła:opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

?

Bydgoszcz, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 584

UCHWAŁA Nr XIV/118/12 RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1.1. W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLV/350/05 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12 października 2005 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVII/288/09 z dnia 9 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska pracy: kierownik, pracownicy socjalni, opiekunki społeczne (domowe), terapeuta, główny księgowy, psycholog, informatyk, radca prawny, ds. BHP, kasjer, wychowawca, logopeda, rehabilitant, pedagog?; 2) W § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?4. utrzymanie działalności świetlic środowiskowych oraz psychologa jest finansowane z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi.?; 3) Strukturę organizacyjną Ośrodka uwzględniającą zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą określa schemat stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrowa Kujawskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Urszula Paprocka

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego ?2? Poz. 584 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 188.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/295/2009 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2009r. Uchwała w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Aleksandrowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.136.255

  uchwała nr 66/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 151.XVIII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/451/09 Rady Miasta Świdnica z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIII/81/2012 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2012

 • uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy Choceń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2012.

 • uchwała nr IX/107/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

 • uchwała nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy Lipno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.