Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 198/XXXI/2008 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu płacowego nauczycieli na 2009 rok,

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-01-30
Organ wydający:Rada Gminy Zduńska Wola
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 10 pozycja: 65
Hasła:nauczyciele,regulaminy

UCHWAŁA NR 198/XXXI/2008 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu płacowego nauczycieli na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 30 ust. 6 i 6a i art. 30 ust. 10 i 10a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się na 2009 rok regulamin płacowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr 97/XIV/2007 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku. § 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zduńska Wola: Janusz Sakiewa ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 198/XXXI/2008 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2008 r. REGULAMIN PŁACOWY NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZDUŃSKA WOLA Regulaminu niniejszy określa wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Regulamin określa w szczególności: 1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; 2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat; 3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) wysokość podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli; 5) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. § 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Karcie nauczyciela ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami); 2) rozporządzeniu ? należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz do wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami); 3) szkole ? należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, zespół placówek oświatowych ? prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola;

4) nauczycielu ? należy przez to rozumieć również wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt. 3; 5) dyrektorze i wicedyrektorze ? należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 3; 6) klasie ? należy przez to rozumieć także oddział; 7) grupie ? należy przez to rozumieć grupę uczniów, która powstała w wyniku podziału klasy na grupy na zajęciach określonych w przepisać o ramowych planach nauczania oraz zgodnie z tymi przepisami; 8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ? należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia; 9) dodatku ? należy przez to rozumieć kwotę przysługującego dodatku zaokrąglonego do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 złotych pomija się, a kwotę od 0,50 złotych zaokrągla się do pełnego złotego. § 3. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy poszczególne składki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin ? za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. Rozdział 2 Dodatek za wysługę lat § 4. 1 Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom na zasadach określonych w Karcie nauczyciela i rozporządzeniu. Rozdział 3 Dodatek motywacyjny § 5. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów ustala się jako iloczyn kwoty 100 zł i liczby etatów kalkulacyjnych w danej szkole na dzień 1 stycznia 2009 r. 2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 3. 3. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia się: 1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów; 2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym; 3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie własnej przyszłości, pracę nad sobą oraz właściwe postawy moralne i społeczne; 4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom; 5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności ? stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną; 6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych; 7) udział w komisjach egzaminujących, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole; 9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego; 11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; 12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogicznym oraz innymi instytucjami wspomagającymi; 13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym. 4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymienionymi w ust. 4 i odnoszącymi się również do stanowiska dyrektora dodatek różnicuje się w zależności od spełnienia niżej wymienionych kryteriów, a w szczególności: 1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniając ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy; 2) właściwą współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę;

3) 4) 5) 6) 7) 8)

współdziałanie z organami szkoły i związkami zawodowymi; osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej; wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, samokształceniu i doskonaleniu zawodowym; przestrzeganie dyscypliny budżetowej; zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy; merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw osobowych pracowników oraz spraw uczniowskich i ich rodziców; 9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 10) promocja szkoły na zewnątrz. § 6. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy. 2. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 15% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. 3.

Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 5, dla nauczycieli ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora ? Wójt Gminy Zduńska Wola. 4. Dodatek motywacyjny wypłaca się zgodnie z zasadami określonymi w art. 39 Karty nauczyciela. Rozdział 4 Dodatki funkcyjne § 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z tabelą dodatków funkcyjnych. Stanowisko 1) Dyrektor przedszkola 2) Dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów 3) Dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów 4) Wicedyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów 5) Dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej 6) Wicedyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej Miesięcznie w złotych 260-700 350-1000 500-1200 340-800 700-1500 410-1000

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze ? dyrektor szkoły. § 8. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 100 złotych. § 9. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 80 złotych. § 10. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję doradcy metodycznego przysługuje miesięczny dodatek w wysokości od 500 do 1.000 złotych. 2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły. § 11. 1. Ustalenie prawa i wypłata dodatku funkcyjnego następuje w oparciu o zapisy art. 39 Karty nauczyciela. Rozdział 5 Dodatki za warunki pracy § 12. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za warunki pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty nauczyciela. § 13. Nauczycielom przysługują miesięczne dodatki za trudne warunki pracy: 1) nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania; 2) nauczycielom szkół, którzy prowadzą nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach lub z tym uczniem godzinę nauczania. § 14. 1. Za pracę w warunkach uciążliwych, z zastrzeżeniem ust. 2, uznaje się realizowanie zajęć wymienionych w § 13 i prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielenia pomocy, oraz prowadzonych

z dziećmi lub młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328). 2. Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach określonych w ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy, zwiększony o 5% ich wynagrodzenia zasadniczego. § 15. Termin wypłaty dodatku za warunki pracy ustala się w oparciu o zapisy art. 39 Karty nauczyciela. Rozdział 6 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw § 16. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach, przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia ? za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określonych w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. § 17. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 16, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. § 18. Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone w wysokości, jak za godziny ponadwymiarowe. § 19. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca zgodnie z art. 39 ust. 4 Karty nauczyciela. Rozdział 7 Wysokość podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli § 20. Wysokość podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, o których mowa w art. 9a ust. 2 Karty nauczyciela, realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określa tabela. TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI STATUS ZAWODOWY STAŻYSTA KONTRAKTOWY MIANOWANY DYPLOMOWANY WYKSZTAŁCENIE Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytuł 1.440 zł 1.650 zł 2.025 zł 2.380 zł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych Pozostałe kwalifikacje

1.260 zł

1.450 zł

1.760 zł

2.080 zł

1.110 zł

1.270 zł

1.540 zł

1.820 zł

950 zł

1.100 zł

1.320 zł

1.540 zł
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 234/XXXV/2009 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu płacowego nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.967

  uchwała nr XL/510/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/294/09 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 234/XXXV/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu płacowego nauczycieli

 • DZ. URZ. 2010.151.2951

  uchwała nr LI/477/10 Rady Miasta Malbork z dnia 13 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu płacowego nauczycieli.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/335/10 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 21 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 234/XXXV/2009 w sprawie regulaminu płacowego nauczycieli

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXI/146/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Zapolice.

 • uchwała nr XXI/144/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008r. .w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

 • uchwała nr XXI/229/2008 Rady Gminy Wodzierady z dnia 22 grudnia 2008r. . w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Jesionna nazwy ulicy.

 • uchwała nr XXI/226/2008 Rady Gminy Wodzierady z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia na rok 2009 ?Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady?,

 • uchwała nr XXI/225/2008 Rady Gminy Wodzierady z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze,

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.