Logowanie

Tytuł:

aneks nr 6 Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego; Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 11 maja 2007 r. w sprawie przekazania zadań

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-07-23
Organ wydający:Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego; Wojewoda Łódzki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 215 pozycja: 1915
Hasła:zdrowie,porozumienia Wojewody

ANEKS NR 6 z dnia 14 lipca 2009 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 18 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie przekazania zadań Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) postanawia się, co następuje: § 1. W Porozumieniu zawartym pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Roosevelta 18 z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie przekazania zadań wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 dodaje się pkt 24 w brzmieniu: ?24) wynikające z programu wieloletniego pod nazwą ?Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia? stanowiącego załącznik do uchwały Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia??. 2) w § 8 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: ?5. Nadzór nad wykonywaniem zadania określonego w § 1 pkt 24 w zakresie formalno-prawnym sprawuje Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego. 6. Zagadnienia finansowe wynikające z zadania określonego w § 1 pkt 24 wymagają konsultacji Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.?. § 2. 1. Niniejszy aneks do Porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Aneks do Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. § 3. Porozumienie niniejsze sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, a dwa Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wojewoda Łódzki: Jolanta Chełmińska Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego: Jolanta Pustelnik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5306

  uchwała nr 226/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania zadań z zakresu prowadzenia oraz majątku Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie

 • DZ. URZ. 2011.129.1065

  uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Szczucinie z dnia 30 października 2008 r. Nr XVI/156/08 w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1582

  porozumienie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 2 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Ropczycko - Sędziszowskim a Gminą Ostrów dotyczące przekazania realizacji zadań własnych powiatu w zakresie drogownictwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.66.1584

  porozumienie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 30 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Ropczycko - Sędziszowskim a Gminą Iwierzyce dotyczące przekazania realizacji zadań własnych powiatu w zakresie drogownictwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.752

  porozumienie Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przekazania i finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek pracownika do wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie

  Na czym polega obowiązek pracownika do wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, o którym mowa w Ustawie o pracownikach samorządowych?

 • Spis wyposażenia w umowie najmu

  W jaki sposób musi być sporządzony protokół przekazania rzeczy pozostawionych w lokalu, jako załącznik do umowy najmu?

 • Udostępnianie danych osobowych sądowi

  Sąd Rejonowy zwraca się do szkoły z prośbą o podanie informacji co do miejsca zamieszkania naszego słuchacza. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, szkoła (...)

 • Alimenty płatne do rąk własnych

  Czy formuła "płatne do rąk własnych matki" oznacza obowiązek fizycznego przekazania zasądzonej kwoty alimentów bezpośrednio matce dziecka, czy dopuszcza inne formy (...)

 • Służba BHP w firmie

  Czy pracodawca zatrudniający ponad 100 osób może zatrudnić na stanowisko Inspektora BHP osobę na podstawie umowy zlecenia czy wymogiem jest umowa o pracę? Jeśli umowa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 265/XXXIX/2009 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zduńska Wola

 • uchwała nr XXX/169/2009 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 czerwca 2009r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Skomlin w Gminie Skomlin

 • uchwała nr XVII/126/2009 Rady Gminy Grabica z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wypłacania dodatków, nagród oraz zasady ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Grabica

 • uchwała nr XXVIII/183/09 Rady Gminy i Miasta w Błaszkach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXVII/179/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Skalmierz

 • uchwała nr XL/280/09 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bełchatowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.