Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/150/2009 Rady Gminy w Daszynie z dnia 8 maja 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Daszyna za rok 2008

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-07-24
Organ wydający:Rada Gminy w Daszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 216 pozycja: 1917
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

UCHWAŁA NR XXXVI/150/2009 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Daszyna za rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ? o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, Nr 180, poz. 1113, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Rada Gminy w Daszynie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Daszyna za rok 2008. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy w Daszynie: Edward Tomczak

Zał. Nr 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.199.2

  zarządzenie nr 146/09 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/134/2009 Rady Gminy Masłowice z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2008 r.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0050.30.1.2012 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.73.72

  zarządzenie nr 139/09 Rady Gminy Czyże z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Likwidacja spółki a sprawozdanie finansowe

  Spółka na dzień 02/09/2008 została postawiona w stan likwidacji. w związku z powyższym sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 01/09/2008. Czy na okoliczność (...)

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/341/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki za 2008 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Aleksandrów Łódzki z tego tytułu

 • aneks nr 6 Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego; Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 11 maja 2007 r. w sprawie przekazania zadań

 • uchwała nr 265/XXXIX/2009 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zduńska Wola

 • uchwała nr XXX/169/2009 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 czerwca 2009r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Skomlin w Gminie Skomlin

 • uchwała nr XVII/126/2009 Rady Gminy Grabica z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wypłacania dodatków, nagród oraz zasady ich przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Grabica

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.