Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/215/09 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-08-17
Organ wydający:Rada Powiatu w Opocznie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 240 pozycja: 2168
Hasła:nauczyciele,czas pracy

UCHWAŁA NR XXVII/215/09 RADY POWIATU W OPOCZNIE z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458) Rada Powiatu w Opocznie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, według następujących norm: Lp. 1 2 3 Stanowisko Pedagog zatrudniony w szkole Psycholog zatrudniony w szkole Logopeda zatrudniony w szkole Doradca zawodowy prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 20 20 20

4

20

§ 2. 1. Tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się według wzoru:

gdzie: W ? tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela, X1, X2, ... , Xn - liczba godzin określonych stanowisk przydzielonych nauczycielowi, Y1, Y2, ..., Yn ? tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin określonych stanowisk. 2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach w ten sposób, że niepełną godzinę do 0,5 godziny pomija się, a niepełną godzinę co najmniej 0,5 liczy się za pełną godzinę. 3. Godziny, które przekraczają tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć wyliczony w sposób określony w ust. 1 stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w kształceniu zaocznym w przeliczeniu na tygodniową liczbę godzin wynosi 18 (648 godzin w roku szkolnym). § 4. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w kształceniu zaocznym zalicza się: § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie: Krzysztof Nawrocki

0
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.316.2352

  uchwała nr XXXVI/254/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej

 • DZ. URZ. 2012.2229

  uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3119

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki pedagogów i doradców zawodowych, prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 • DZ. URZ. 2011.190.2196

  uchwała nr IX/69/2011 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/254/2009 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/214/09 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński

 • uchwała nr 262/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Motywacyjnego Rady Powiatu w Bełchatowie dla studentów, mających stałe miejsce zameldowania na terenie Powiatu Bełchatowskiego

 • uchwała nr 260/XXXVI/2009 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 1 lipca 2009r. zmieniająca statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

 • decyzja nr OŁO-4210-27(6)/2009/249/VIII/BW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu i ustalenia okresu jej obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2010 r.

 • decyzja nr OŁO-4210-36(5)/2009/358/VIII/BW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o. o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim i ustalenia okresu jej obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.