Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Kutno z dnia 4 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Kutno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-10-09
Organ wydający:Rada Gminy Kutno
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 304 pozycja: 2553
Hasła:statuty miast i gmin

UCHWAŁA NR XXXIII/189/2009 RADY GMINY KUTNO z dnia 4 września 2009 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Kutno Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Gminy Kutno uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Gminy Kutno, stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/55/2003 z dnia 14 maja 2003 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: ?W skład Gminy wchodzi 31 sołectw i 53 wsie?? 2) załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Kutno ?Mapa Gminy Kutno? otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Kutno ?Wykaz sołectw i miejscowości Gminy Kutno? otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 4) załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Kutno ?Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy? otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Kutno: Wojciech Podlasin

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIII/189/2009 RADY GMINY KUTNO z dnia 4 września 2009 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIII/189/2009 RADY GMINY KUTNO z dnia 4 września 2009 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXXIII/189/2009 RADY GMINY KUTNO z dnia 4 września 2009 r. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY KUTNO 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie; Gminny Zespół ds. Obsługi Publicznych Placówek Oświatowych Gminy Kutno; Gminna Biblioteka Publiczna w Gołębiewie; Ośrodek Kultury Gminy Kutno; Zespół Szkół w Gołębiewku; Zespół Szkół w Byszewie; Szkoła Podstawowa w Strzegocinie; Szkoła Podstawowa we Wroczynach.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/363/09 Rady Miasta Kutno z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Kutno z dnia 6 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Kutno za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/511/10 Rady Miasta Kutno z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Kutno

 • Dziennik Urzędowy

  aneks Prezydenta Miasta Kutno; Wojewody Łódzkiego z dnia 16 kwietnia 2009r. do porozumienia z dnia 23 marca 2009 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Kutno w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXV/151/2008 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

  Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVIII/225/09 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu opoczyńskiego

 • uchwała nr XXVIII/224/09 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu opoczyńskiego

 • rozstrzygnięcie nr PNK.I-0911/346/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXII/1206/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia ?Nowe Rokicie? w Łodzi

 • rozstrzygnięcie nr PNK.I-0911/345/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXII/1205/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia ?Lecznicza? w Łodzi

 • uchwała nr XXXV/316/09 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/308/09 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Wola Krzysztoporska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.