Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-10-23
Organ wydający:Rada Gminy w Dobroniu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 315 pozycja: 2640
Hasła:odpady,przedsiębiorcy

UCHWAŁA NR XXVIII/241/2009 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 29 wrze?nia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1042, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada Gminy w Dobroniu, postanawia: § 1. Okre?lić wymagania jakie powinni spełniać przedsi?biorcy ubiegający si? o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła?cicieli nieruchomo?ci z terenu gminy Dobroń stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Okre?lić wymagania jakie powinni spełniać przedsi?biorcy ubiegający si? o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto?ci ciekłych od wła?cicieli nieruchomo?ci z terenu gminy Dobroń stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza si? Wójtowi Gminy Dobroń. § 4. Uchwała wraz z załącznikami wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz?dowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu: Władysław Śliz ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVIII/241/2009 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 29 wrze?nia 2009 r. WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSI?BIORCY UBIEGAJĄCY SI? O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁA?CICIELI NIERUCHOMO?CI Z TERENU GMINY DOBROŃ § 1. Przedsi?biorca ubiegający si? o zezwolenie jest zobowiązany do przedstawienia wniosku opracowanego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), który powinien zawierać: 1) imi? i nazwisko lub nazw? oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsi?biorcy ubiegającego si? o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 2) okre?lić przedmiot i obszar działalno?ci. Wskazać rodzaj usuwanych zanieczyszczeń komunalnych oraz szczegółowo okre?lić obszar działalno?ci; 3) okre?lić ?rodki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający si? o zezwolenie na prowadzenie działalno?ci obj?tej wnioskiem: a) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi b?dzie wykonywany transport odbieranych od wła?cicieli nieruchomo?ci odpadów komunalnych, b) pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne i ?wiadectwo dopuszczenia do ruchu, powinny być przystosowane do pracy związanej z gospodarką odpadową, c) baza transportu i sprz?tu przedsi?biorcy powinna spełniać obowiązujące normy techniczne i warunki higieniczno-sanitarne, powinna być zabezpieczona przed dost?pem osób trzecich, d) zapewnienie odpowiedniej ilo?ci pojazdów i obsługi technicznej gwarantującej ciągło?ć ?wiadczenia usług (także w przypadku awarii), e) samochody przewożące odpady komunalne stałe powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem ?rodowiska: pokrycie w formie siatek lub plandek. Nie można przewozić odpadów z otwartym nadwoziem. Przepis ten nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych. Poza tym z samochodów nie mogą wyciekać żadne substancje,

f) pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od wła?cicieli nieruchomo?ci powinny spełniać wymagania techniczne okre?lone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.), oraz dodatkowo: - powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd, - powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie musi zawierać informacj? o przedsi?biorcy, tzn. nazw?, adres i nr telefonu, g) stan techniczny pojazdów do zbierania odpadów komunalnych musi zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy ?wiadczeniu usług. 4. Opisać technologie stosowane lub przewidziane do stosowania przy ?wiadczeniu usług w zakresie działalno?ci obj?tej wnioskiem: a) okre?lić, w jaki sposób zostaną zagospodarowane pozyskane odpady, b) wskazać miejsca składowania odpadów oraz okre?lić miejsca i warunki ich magazynowania lub przetwarzania (przedstawić dokumenty upoważniające do użytkowania tych miejsc), c) zapobieganie powstawaniu hałasu i innych niedogodno?ci w wyniku prowadzonej działalno?ci. 5. Opisać zabiegi z zakresu ochrony ?rodowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalno?ci. 6. Okre?lić termin podj?cia działalno?ci obj?tej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia; zezwolenie wydane może być na okres nie dłuższy niż 10 lat. 7. Okre?lić rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od wła?cicieli nieruchomo?ci; należy uwzgl?dnić tutaj ustaw? o odpadach oraz stosowne rozporządzenie. Odpady odbierane należy podawać z kodami. 8. Przedsi?biorca ubiegający si? o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od wła?cicieli nieruchomo?ci, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów elektronicznych, odpadów opakowaniowych, odpadów z budowy i remontów, innych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji. 9. Udokumentować brak zaległo?ci podatkowych i zaległo?ci płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. § 2. Ponadto przedsi?biorca ubiegający si? o uzyskanie zezwolenia zobligowany jest do: 1. Wyposażenia nieruchomo?ci w urządzenia służące do odbioru odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto?ci i porządku na terenie Gminy Dobroń i z cz?stotliwo?cią wynikającą z Regulaminu. Przedsi?biorca nie może odmówić zawarcia umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych od wła?ciciela nieruchomo?ci położonej na obszarze wykonywanej działalno?ci. 2. Urządzenia służące do odbioru odpadów dostarczone przez firm? wywozową muszą być trwale oznakowane logo firmy. 3. Dostarczenia wła?cicielom nieruchomo?ci urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów, dostosowanych do ilo?ci produkowanych przez wła?ciciela nieruchomo?ci odpadów. 4. Przedsi?biorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z wła?cicielami nieruchomo?ci i dowodów ?wiadczenia usług, przy czym ewidencja umów powinna zawierać nast?pujące informacje: a) imi? i nazwisko lub nazw? wła?ciciela nieruchomo?ci, b) adres nieruchomo?ci, c) rodzaj (kod) odbieranych odpadów, d) cz?stotliwo?ć odbioru. 5. Przedsi?biorca zobowiązany jest do udost?pnienia ewidencji umów i dowodów ?wiadczenia usług upoważnionym pracownikom Urz?du Gminy w Dobroniu. 6. Sporządzania i przekazywania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca wykazu wła?cicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na ?wiadczenie usług oraz wykaz wła?cicieli, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz powinien zawierać: imi? i nazwisko lub nazw? oraz adres wła?ciciela nieruchomo?ci oraz adres nieruchomo?ci. 7. Przedsi?biorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do Urz?du Gminy w Dobroniu, w terminie do 31 marca informacj? za poprzedni rok kalendarzowy dotyczące prowadzonej działalno?ci, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach. 8. Posiadania umowy umożliwiającej przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia. 9. Posiadania aktualnego zezwolenia na transport odpadów. 10. Za szkody powstałe w ?rodowisku lub na rzecz osób trzecich, wynikłe z nierzetelnego prowadzenia działalno?ci odpowiada firma prowadząca działalno?ć na terenie Gminy Dobroń oraz wła?ciciel nieruchomo?ci.

§ 3. 1. Wydane zezwolenie może być cofni?te bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsi?biorc? okre?lonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach. 2. Wyga?ni?cie lub cofni?cie zezwolenia nie zwalnia przedsi?biorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony ?rodowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach.

3. Zastrzega si? prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalno?ci obj?tej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego b?dą wzgl?dy ochrony ?rodowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia. 4. W przypadku podj?cia przez Rad? Gminy Dobroń uchwały w trybie art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach okre?lającej górne stawki opłat ponoszonych przez wła?cicieli nieruchomo?ci za usług?, opłaty pobierane przez przedsi?biorc?, nie mogą przekraczać stawek opłat wynikających z tej uchwały. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVIII/241/2009 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 29 wrze?nia 2009 r. WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSI?BIORCY UBIEGAJĄCY SI? O UZYSKANIE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTO?CI CIEKŁYCH OD WŁA?CICIELI NIERUCHOMO?CI Z TERENU GMINY DOBROŃ § 1. Przedsi?biorca ubiegający si? o zezwolenie jest zobowiązany do przedstawienia wniosku opracowanego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), który powinien zawierać: 1) imi? i nazwisko lub nazw? oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsi?biorcy ubiegającego si? o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 2) okre?lić przedmiot i obszar działalno?ci. Wskazać rodzaj usuwanych zanieczyszczeń oraz szczegółowo okre?lić obszar działalno?ci; 3) okre?lić ?rodki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający si? o zezwolenie na prowadzenie działalno?ci obj?tej wnioskiem: a) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi b?dzie wykonywany transport odbieranych od wła?cicieli nieruchomo?ci nieczysto?ci ciekłych, b) pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne i ?wiadectwo dopuszczenia do ruchu, c) baza transportu i sprz?tu przedsi?biorcy powinna spełniać obowiązujące normy techniczne i warunki higieniczno-sanitarne, powinna być zabezpieczona przed dost?pem osób trzecich, d) zapewnienie odpowiedniej ilo?ci pojazdów i obsługi technicznej gwarantującej ciągło?ć ?wiadczenia usług (także w przypadku awarii), e) transportowanie nieczysto?ci ciekłych pojazdami samochodowymi dopuszczane jest wyłącznie w hermetycznie zamkni?tych zbiornikach, napełnianych i opróżnianych mechanicznie, f) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto?ci ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne okre?lone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.), oraz wymagania okre?lone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617), a także dodatkowo: - powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd, - powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie musi zawierać informacj? o przedsi?biorcy tzn. nazw?, adres i nr telefonu, - powinny być wyposażone w sprz?t umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynno?ci opróżniania zbiorników bezodpływowych, g) stan techniczny pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto?ci ciekłych musi zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy ?wiadczeniu usług, h) mycie i dezynfekcja pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto?ci ciekłych powinna odbyć si? zgodnie z wymogami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617). 4) opisać technologie stosowane lub przewidziane do stosowania przy ?wiadczeniu usług w zakresie działalno?ci obj?tej wnioskiem, w tym okre?lić ?rodki i sposoby dezynfekowania pojazdów i urządzeń

przeznaczonych do gromadzenia nieczysto?ci. Zapobieganie powstawaniu hałasu i innych niedogodno?ci w wyniku prowadzonej działalno?ci; 5) opisać zabiegi z zakresu ochrony ?rodowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalno?ci; 6) okre?lić termin podj?cia działalno?ci obj?tej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia; Zezwolenie wydane może być na okres nie dłuższy niż 10 lat; 7) przedsi?biorca ubiegający si? wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczysto?ci ciekłych powinien udokumentować gotowo?ć ich odbioru przez stacj? zlewną poprzez przedstawienie stosownej umowy; 8) udokumentować brak zaległo?ci podatkowych i zaległo?ci płacenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. § 2. Ponadto przedsi?biorca ubiegający si? o uzyskanie zezwolenia zobligowany jest do: 1) przedsi?biorca nie może odmówić zawarcia umowy na odbiór i transport nieczysto?ci ciekłych od wła?ciciela nieruchomo?ci położonej na obszarze wykonywanej działalno?ci; 2) przedsi?biorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z wła?cicielami nieruchomo?ci i dowodów ?wiadczenia usług, przy czym ewidencja umów powinna zawierać nast?pujące informacje: a) imi? i nazwisko lub nazw? wła?ciciela nieruchomo?ci, b) adres nieruchomo?ci; 3) przedsi?biorca zobowiązany jest do udost?pnienia ewidencji umów i dowodów ?wiadczenia usług pracownikom Urz?du Gminy w Dobroniu; 4) sporządzania i przekazywania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca wykazu wła?cicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na ?wiadczenie usług oraz wykaz wła?cicieli, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Wykaz powinien zawierać: imi? i nazwisko lub nazw? oraz adres wła?ciciela nieruchomo?ci oraz adres nieruchomo?ci; 5) Przedsi?biorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do Urz?du Gminy w Dobroniu, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy informacje dotyczące prowadzonej działalno?ci, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach; 6) posiadania aktualnego zezwolenia na transport odpadów (nieczysto?ci płynnych) - nie dotyczy to ?cieków w rozumieniu przepisów o ochronie ?rodowiska oraz odchodów zwierząt, obornika, gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach okre?lonych w przepisach o nawozach i nawożeniu. § 3. 1. Wydane zezwolenie może być cofni?te bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsi?biorc? okre?lonych wymagań, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach. 2. Wyga?ni?cie lub cofni?cie zezwolenia nie zwalnia przedsi?biorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony ?rodowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach. 3. Zastrzega si? prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalno?ci obj?tej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego b?dą wzgl?dy ochrony ?rodowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia. 4. W przypadku podj?cia przez Rad? Gminy Dobroń uchwały w trybie art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porządku w gminach okre?lającej górne stawki opłat ponoszonych przez wła?cicieli nieruchomo?ci za usług?, opłaty pobierane przez przedsi?biorc?, nie mogą przekraczać stawek opłat wynikających z tej uchwały.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2828

  uchwała nr XXXIX/ 303 /2010 Rady Miejskiej Wronki z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.271

  uchwała nr XXIV/202/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.73.1132

  uchwała nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokrzywnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. 2010.12.76

  uchwała nr XXXVIII/248/09 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 3 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/153/2009 Rady Gminy w Brzeźniu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • uchwała nr XLII/393/09 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/293/08 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • uchwała nr 290/XXXVIII/2009 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Regulaminu i zasad przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 • uchwała nr 289/XXXVIII/2009 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania rodzajów wyróżnień, wysokości nagród, szczegółowych zasad ich przyznawania za wysokie wyniki sportowe

 • uchwała nr XLVI/1321/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/1208/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach łódzkiego regionalnego programu wspierania młodzieży szczególnie uzdolnionej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.