Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/134/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/136/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-11-23
Organ wydający:Rada Powiatu Zduńskowolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 342 pozycja: 2824
Hasła:statuty,powiaty

UCHWAŁA NR XXXIX/134/09 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/136/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada  2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego. Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje: § 1. W załączniku do Uchwały Nr XIII/136/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego wprowadza się następujące zmiany: 1) W § 8 pkt 13 otrzymuje brzmienie: "Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przatówku,"  2) W § 8 pkt 19 otrzymuje brzmienie: "Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Janusz Kochelski

ID: RBWYM-KKXVH-QTHMU-NOFOB-PFIBM. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/41/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/20/12 w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/26/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/113/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.393.3

  uchwała nr XLII/165/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia do 31.12.2009 roku harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.393.3

  uchwała nr XLII/166/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 22 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Zduńskowolskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVIII/92/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze i zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski

 • rozstrzygnięcie nr PNK.I.0911/411/09 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 listopada 2009r.

 • porozumienie nr PD/12/2009 Wójta Gminy Żytno; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

 • porozumienie nr PD/11/2009 Wójta Gminy Wielgomłyny; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

 • porozumienie nr PD/10/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Przedbórz; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.