Logowanie

Tytuł:

aneks nr 1 Wojewody Łódzkiego; Wójta Gminy Ozorków z dnia 6 listopada 2009r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-03
Organ wydający:Wojewoda Łódzki; Wójt Gminy Ozorków
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 352 pozycja: 2883
Hasła:porozumienia Wojewody,groby i cmentarze

ANEKS 1 z dnia 6 listopada 2009 r. Zawarty w Łodzi, pomiędzy: Wojewodą Łódzkim ? Jolantą Chełmińską, zwaną dalej ?Wojewodą?, a Gminą Ozorków reprezentowaną przez Wójta Gminy Władysława Sobolewskiego, do Porozumienia zawartego w dniu 14 kwietnia 2009 r. w Łodzi pomiędzy Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, a Gminą Ozorków reprezentowaną przez Wójta Gminy Władysława Sobolewskiego. Strony niniejszego Porozumienia postanawiają, co następuje: § 1. Zgodnie z § 6 Porozumienia, Strony niniejszym zmieniają Porozumienie, w następujący sposób: 1. W § 1 Porozumienia, kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje następującą treść: ?w tym dodatkowych 10 (słownie: dziesięć) nagrobków wykonanych po dniu 11 sierpnia 2009 roku?. 2. § 3 ust. 1 Porozumienia otrzymuje nową, następującą treść: 1) na realizację zadania powierzonego niniejszym Porozumieniem, Wojewoda przekaże w 2009 roku Gminie Ozorków dotację celową w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł) w dziale 710, rozdziale 71035, § 2020. Zadanie współfinansowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. 3. § 7 Porozumienia ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1) Porozumienie zawarte zostaje do dnia 30 grudnia 2009 roku. § 2. Pozostałe warunki Porozumienia nie ulegają zmianie. § 3. Aneks obowiązuje od dnia 6 listopada 2009 roku. § 4. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wojewoda Łódzki: Jolanta Chełmińska Wójt Gminy Ozorków: Władysław Sobolewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Wójta Gminy Ozorków z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2008 położonych na obszarze gminy lub jego części.

 • DZ. URZ. 2010.708.6058

  aneks Wojewody Małopolskiego z dnia 25 listopada 2010r. Aneks z dnia 25 listopada 2010 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Trzciana

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Burmistrza Miasta Ozorków z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 • Dziennik Urzędowy

  aneks Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi; Wojewody Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010r.

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie; Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie Wojewody Łódzkiego; Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • uchwała nr XXIV/156/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XXIV/155/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w Gminie Sokolniki

 • uchwała nr XXIV/153/09 Rady Gminy Sokolniki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • uchwała nr XXXII/218/09 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Blok Dobryszyce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.