Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

Tytuł:

uchwała nr 44/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Kluki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 371 pozycja: 3101
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR 44/XXXV/09 RADY GMINY KLUKI z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591? zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111? Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 5 ust.1, art.7 ust.3 w związku z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008 r. Nr 93 poz. 585? Nr 116, poz. 730? Nr 223, poz.1463 z 2009 r. Nr 56, poz.458), pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów Z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742 ) Rada Gminy Kluki uchwala, co następuje: § 1. Roczna stawka podatku od nieruchomości wynosi: 1. Od gruntów: a) 1 m2  powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,67 zł b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 3,90 zł od 1 ha powierzchni  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,16 zł za 1m2 powierzchni 2. Od budynków lub ich części: a) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części ? 0,50 zł b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich czę ści związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem budynków służących magazynowaniu nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i pasz oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 15,50 zł c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich czę ści związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na magazynowaniu nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i pasz ? 15,00 zł

ID: TSBVT-OGWZY-LXQSJ-IOVSR-MWRVR. Podpisany.

d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich czę ści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,40 zł e) od 1 m2 powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 3,62 zł

c) od 1 m powierzchni użytkowej budynków lub ich czę ści związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na magazynowaniu nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i pasz ? 15,00 zł d) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich czę ści zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,40 zł e) od 1 m2 powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 3,62 zł f) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,95 zł - od komórek - od 1m2 powierzchni użytkowej ? 3,10 zł - od garaży - od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,10 zł 3. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Traci moc uchwała Nr 46/XXIII/08 Rady Gminy Kluki z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki /Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 378, poz. 3639/.  §   4 .  U c h w ał a wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. 

Przewodniczący Rady Gminy Kluki Grzegorz Augustyniak

ID: TSBVT-OGWZY-LXQSJ-IOVSR-MWRVR. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy Kluki z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 6/II/10 Rady Gminy Kluki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 56/XXIV/08 Rady Gminy Kluki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 11/XVIII/05 Rady Gminy Kluki z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 21/III/10 Rady Gminy Kluki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/IV/2003 Rady Gminy Kluki w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 14/XXVII/09 Rady Gminy Kluki z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania i wypłacania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw doraźnych i zajęcia wykonywane w dniu wolnym od pracy praz nagród, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Kluki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 6/II/10 Rady Gminy Kluki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

  Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 43/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXXVIII/169/2009 Rady Gminy Bielawy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXXVIII/167/2009 Rady Gminy Bielawy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXXVIII/166/2009 Rady Gminy Bielawy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.370.3

  uchwała nr XXXV/128/09 Rady Gminy Witonia z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalania wzoru Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i Deklaracji na podatek od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.