Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

Tytuł:

uchwała nr 46/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kluki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Kluki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 371 pozycja: 3103
Hasła:podatek od posiadania psów

UCHWAŁA NR 46/XXXV/09 RADY GMINY KLUKI z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kluki. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591? zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203? z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457? z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337? z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218? z 2008 r.Nr180, poz. 1111? Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz.420) i art. 19 pkt 1 lit. f i w związku z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251, poz. 1847? z 2008 r. Nr 93 poz. 585 i Nr 116 poz.730) a także pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Kluki uchwala, co następuje: § 1. Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości: od pierwszego psa - 30,00 zł od drugiego i następnych - 20,00 zł § 2. 1. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych); 2. Od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa; 3. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa psy na każde gospodarstwo. 4. Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, j eże l i n i e są  obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ? pod warunkiem wzajemności. § 3. Obowiązek opłaty ciąży na osobach fizycznych posiadających psy na terenie gminy Kluki. § 4. Osoby, o których mowa w § 3 uiszczają opłatę od posiadania psów na rachunek budżetu gminy Kluki. § 5. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 maja każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania ID: OIUNE-MAAKX-SKYGU-XESXS-ZNKAS. Podpisany. tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. 2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po

§ 5. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 maja każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. 2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 7. Traci moc uchwała Nr 48/XXIII/08 Kluki z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kluki. /Dz. U. Woj. Łódzkiego nr 378, poz. 3641/.  §   8 .  U c h w ał a wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Kluki Grzegorz Augustyniak

ID: OIUNE-MAAKX-SKYGU-XESXS-ZNKAS. Podpisany.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 73/XII/11 Rady Gminy Kluki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kluki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 10/II/10 Rady Gminy Kluki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kluki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.19

  uchwała nr XII/111/2011 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów a także zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.223.2

  uchwała nr XXXII/199/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 22 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

porady prawne online

Porady prawne

 • Przebywanie psów w miejscach publicznych

  Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wprowadzanie i przebywanie psów w takich miejscach, jak sklepy i biura?

 • Podatek od psów

  Firma prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) posiada 3 psy bez rodowodu (metryki) o wyglądzie dobermana. Zostały one zakupione na firmę i (...)

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Opłata skarbowa - właściwość organu

  Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 45/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kluki

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 44/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 43/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXXVIII/169/2009 Rady Gminy Bielawy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXXVIII/167/2009 Rady Gminy Bielawy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.