Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

Tytuł:

uchwała nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-16
Organ wydający:Rada Miejska w Łowiczu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 371 pozycja: 3106
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLVII/393/2009 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1459 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 10 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), Rada Miejska w Łowiczu uchwala co następuje: § 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Miasto Łowicz w wysokości: 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu środka transportowego na środowisko, według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwał  3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od jego wpływu na środowisko, według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) w zależności od jego wpływu na środowisko, według stawek określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko, według stawek ID: ULAEM-FATEX-XVYLB-OJXMC-CWRXX. Podpisany. Strona 1 / 4 określonych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. § 2. Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu lub na konto: Kredyt Bank S.A Oddział w Skierniewicach ? Nr 89 1500 1689 1216 8005 0166 0000.

podatku rolnego), w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko, według stawek określonych w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. § 2. Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu lub na konto: Kredyt Bank S.A Oddział w Skierniewicach ? Nr 89 1500 1689 1216 8005 0166 0000. § 3. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/299/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2005 r. Nr 363, poz. 3460.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Henryk Zasępa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009 r. Zalacznik1.doc ZAl1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009 r. Zalacznik2.doc ZAl2 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009 r. Zalacznik3.doc ZAl3

ID: ULAEM-FATEX-XVYLB-OJXMC-CWRXX. Podpisany. Strona 2 / 4

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/393/2009

Henryk Zasępa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009 r. Zalacznik1.doc ZAl1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009 r. Zalacznik2.doc ZAl2 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009 r. Zalacznik3.doc ZAl3 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009 r. Zalacznik4.doc ZAl4 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009 r. Zalacznik5.doc ZAl5 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/393/2009 Strona 3 / 4 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009 r. Zalacznik6.doc

ID: ULAEM-FATEX-XVYLB-OJXMC-CWRXX. Podpisany.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009 r. Zalacznik6.doc ZAl6 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009 r. Zalacznik7.doc ZAl7

ID: ULAEM-FATEX-XVYLB-OJXMC-CWRXX. Podpisany.

Strona 4 / 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 48/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 47/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kluki

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 46/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kluki

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 45/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kluki

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 44/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kluki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.