Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

Tytuł:

uchwała nr XXIX/150/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Wróblew
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 371 pozycja: 3107
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIX/150/09 RADY GMINY WRÓBLEW z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591?. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218 ? z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847? z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463? z 2009r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Wróblew uchwala co następuje: § 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na rok 2010 w wysokości: 1) Od gruntów:  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 2 w ewidencji gruntów i budynków - 0,47 zł od 1 m powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 3,84 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 2 organizacje pożytku publicznego ? 0,21 zł od 1 m powierzchni; 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych ? 0,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czę ści 2 zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ? 15,72 zł od 1 m powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 2 siewnym ? 5,12 zł od 1 m powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 3,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 2 organizacje pożytku publicznego ? 3,84 zł od 1 m powierzchni użytkowej, 3) od budowli ? 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ? 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. Zarządza się  pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. Inkasentów i ich wynagrodzenia określa odrębna uchwała. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

ID: XLNIF-WMRFK-QAMDM-MGFAT-CYDJP. Podpisany. Strona 1 / 2

Przewodniczący Rady Gminy

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Dawid

ID: XLNIF-WMRFK-QAMDM-MGFAT-CYDJP. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3495

  uchwała nr XV/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2427

  uchwała nr LXIX/352/2009 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1873

  uchwała nr LIV/315/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3121

  uchwała nr XXI/111/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie

  Witam. W 2010 roku dostałem w darowiźnie mieszkanie. Czy jeśli go sprzedam to będę musiał zapłacić podatek?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 48/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 47/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kluki

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 46/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kluki

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 45/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kluki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.