Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

Tytuł:

uchwała nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-16
Organ wydający:Rada Gminy Wróblew
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 371 pozycja: 3109
Hasła:opłata targowa

UCHWAŁA NR XXIX/152/09 RADY GMINY WRÓBLEW z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591?. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337? z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241) oraz oraz art.15, art. 19 pkt. 1 lit.?a?  i pkt. 2 ustawy z dnia12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 zm. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847? z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463? z 2009r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Wróblew uchwala co następuje: § 1. 1. Ustala się  dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, w następujących wysokościach: a) przy sprzedaży : owoców, warzyw, kwiatów ? 4,00 zł b) artykułów spożywczych (z wyjątkiem owoców , warzyw) oraz od pozostałych innych towarów będących przedmiotem sprzedaży ? 5,00 zł 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. § 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.  2. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonywali będą inkasenci. 3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw- zgodnie z załącznikiem. 4. Wynagrodzenie za inkaso ustala się dla każdego z inkasentów w wysokości ? 2% od zainkasowanych kwot. 5. Za pobranie opłaty targowej inkasent wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania. § 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/107/08 Rady Gminy Wróblew z dn. 29 października 2008r. w sprawie : ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Dawid Załącznik do Uchwały Nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 13 listopada 2009 r.

ID: LWQDS-FNQPB-ZERUT-JYXUH-KAYMI. Podpisany. Strona 1 / 2

WYKAZ INKASENTÓW 

Lp.

Nazwisko i imię

Miejscowość

Andrzej Dawid Załącznik do Uchwały Nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 13 listopada 2009 r. WYKAZ INKASENTÓW 

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dawid Bogusław Wrąbel Elżbieta

Nazwisko i imię Garncarek Arkadiusz Bliźniew

Miejscowość Charłupia Wielka Dąbrówka Drzązna Dziebędów Gęsówka Inczew Józefów Kobierzycko Kościerzyn Ocin Oraczew Próchna Rakowice Rowy Sadokrzyce Sędzice Słomków Mokry Słomków Suchy Smardzew Tubądzin Tworkowizna Wągłczew Wróblew

Haraszkiewicz Mariusz Ibosz Maria Makowska Jolanta Leśniczak Kazimierz Kaczmarek Stanisław Sobczak Józef Świniarski Czesław Mielczarek Ireneusz Rogala Mirosław Błaszczyk Janusz Zakrzewska Teresa Krawczyk Ewa Zaremba Stanisław Karczmarek Krzysztof Focht Maria Tomczyk Sylwester Jankowski Stanisław Kołodziejczyk Stanisław Piecyk Kamila Kędzia Krystyna Zgagacz Zdzisław

ID: LWQDS-FNQPB-ZERUT-JYXUH-KAYMI. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5948

  uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXV/271/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa na terenie placu targowego w Grodkowie

 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1978

  uchwała nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

  Jak wygląda egzekucja wyroku skazującego w sprawie karnej (100 stawek dziennych oraz koszty postępowania i opłata). Co w przypadku, gdy skazany nie odwoła się od wyroku (...)

 • Zasady wymiaru kary grzywny

  Sąd wyznacza karę grzywny w stawkach dziennych, co to oznacza? Od czego zależy wysokość i ilość tych stawek? Czy są jakieś normy prawne wyznaczające ich wysokość?

 • Konsekwencje utrzymywania obiektu budowlanego w złym stanie

  Co zrobić z zarządcą, który w ogóle nie remontuje sypiącego się budynku, do którego boje się wejść,że mi spadnie coś na głowę ?

 • Stawka dzienna w przypadku grzywny

  Jaka jest na dzień dzisiejszy wartość tzw. stawki dziennej liczonej jako wielokrotność w przypadku kary grzywny?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXIX/151/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXIX/150/09 Rady Gminy Wróblew z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XLVII/393/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 48/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr 47/XXXV/09 Rady Gminy Kluki z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kluki

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.