Logowanie

DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/237/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-12-17
Organ wydający:Rada Gminy Brójce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 378 pozycja: 3223
Hasła:opłata targowa

UCHWAŁA NR XXXIX/237/2009 RADY GMINY BRÓJCE z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr.142, poz.1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984,  Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr  102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420) oraz na podstawie art.  19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr  249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847? z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz.  1463, z 2009r. Nr 56, poz. 458) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009r.  w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r.(MP z 2009r. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Brójce  w wysokości 10 zł. od 1 mb ciągu handlowego, z tym że wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 681,54 zł. § 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.  1. Pobór opłaty targowej powierza się następującym osobom: 1) Sadowski Witold zam. Kotliny; 2) Karp Dariusz zam. Kotliny; 3) Pach Krzysztof zam. Wola Rakowa; 4) Kaniorski Tadeusz zam. Wola Rakowa. 2. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2 w wysokości 75 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.  3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek budżetu Gminy Brójce  w terminie 5 dni od dnia pobrania.  § 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/167/2008 Rady Gminy Brójce z dnia 24 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.  § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  ID: WIHOP-UZHGC-NIHOU-GXUXT-NIPXK. 14 dni Strona 1 i wchodzi w życie po upływie Podpisany. od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia / 2 2010r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce.  § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r.

Przewodniczący Rady Gminy Brójce Marek Pietrzko

ID: WIHOP-UZHGC-NIHOU-GXUXT-NIPXK. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.39

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.1593

  uchwała nr 9/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXIX/236/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia z podatków od nieruchomości oraz środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.378.3

  uchwała nr XXXIX/235/2009 Rady Gminy Brójce z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.377.3

  uchwała nr XXX/128/09 Rady Gminy Godzianów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Godzianów

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.377.3

  decyzja nr OŁO-4210-51(7)/2009/311/X/LK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne działające pod nazwą: Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.377.3

  decyzja nr OŁO-4210-25(23)/2009/2790/VIII/DS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 grudnia 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne działające pod nazwą: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. z siedzibą w Ozorkowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.