Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXI/147/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2009 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Tuszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 73 pozycja: 687
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR XXXI/147/08 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? i pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) ? Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Tuszyn w wysokości 32.224.138 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Tuszyn w wysokości 31.749.263 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały. § 3. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Gminy Tuszyn w kwocie 474.875 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. § 4. Ustala się przychody w wysokości 3.355.119 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, w tym: ? kredyt 3.355.119 zł. § 5. Ustalone przychody, przeznacza się na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.355.119 zł. § 6. Ustala się rozchody w wysokości 3.829.994 zł na spłatę kredytów i pożyczek, które zostaną sfinansowane: ? przychodami wykazanymi w § 4 w kwocie 3.355.119 zł, ? nadwyżką budżetową wykazaną w § 3 w kwocie 474.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. § 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane, w wysokości do 1% wydatków budżetu gminy, tj. 150.000 zł. § 8. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 160.000 zł na zadania powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w wysokości na następujące zadania: ? wypoczynek dzieci i młodzieży ? 25.000 zł, ? upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ? 125.000 zł, ? przeciwdziałanie alkoholizmowi ? 10.000 zł. § 9. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 70.000 zł na zarządzanie kryzysowe. § 10. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w wysokości 3.384.771 zł. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych, określają załączniki Nr 3, 6 i 8 do niniejszej uchwały. § 11. Ustala się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 12. Ustala się: ? dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.765 zł, ? wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 65.000 zł, ? wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 10.000 zł, ? wydatki na zadania powierzone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 10.000 zł ? wydatki na zajęcia pozalekcyjne w szkołach w kwocie 110.765 zł.

§ 13. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w wysokości 864.152 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. § 14. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w kwocie 4.943.714 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały. § 15. Ustala się dochody własne: ? ?z wpływów z usług? w kwocie 420.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, ? ?z wpływów z różnych dochodów? w kwocie 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, ? ?dochody z najmu? w kwocie 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15. § 16. Ustala się dochody w kwocie 624.765 zł, związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały. § 17. Ustala się wydatki w kwocie 627.365 zł, związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały. § 18. Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla: ? samorządowej instytucji kultury MOKSiT w Tuszynie w kwocie 849.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały. § 19. Ustala się dotację celową z budżetu dla innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 223.592 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały. § 20. Ustala się plan środków pomocowych z budżetu w wysokości 352.690 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały. § 21. Ustala się plan przychodów i wydatków: ? Gminnego Funduszu Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi w wysokości 63.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały, ? Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 47.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22 do niniejszej uchwały. § 22. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2009 r. w wysokości 24.354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do niniejszej uchwały. § 23. Ustala się, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz budżetu gminy, odprowadzane są na rachunek budżetu gminy w terminie do 10-go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia 2009 r. § 24. Ustala się ?Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2009-2011? wg źródeł finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. § 25. Ustala się limit wydatków na zadania objęte Wieloletnim Planem Inwestycyjnym do kwoty 3.419.921 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. § 26. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.881.903 zł. § 27. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 550.000 zł. § 28. Upoważnia się Burmistrza Miasta do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 29. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu. § 30. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. § 31. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. § 32. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej. § 33. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 34. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych, na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 35. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku 2009 przyjmuje się Prognozę kwoty Długu Publicznego, stanowiącą załącznik Nr 24 do niniejszej uchwały. § 36. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna. § 37. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie: Witold Małecki
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Tuszyn z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/165/09 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/92 Rady Miasta i Gminy Tuszyn z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie uchwalenia statutów dzielnicy Tuszyn Las oraz sołectw Górki Duże i Szczukwin oraz uchwały Nr XXVI/197/92 Rady Miasta i Gminy Tuszyn z dnia 29 kwietnia 1992 r. w sprawie uchwalenia statutów dzielnicy Tuszyn Stare Miasto oraz sołectw Żeromin i Dylew

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 31/2011 Burmistrza Miasta Tuszyna; Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 listopada 2011r. do porozumienia z dnia 19 marca 1999 roku w sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi w Gminie Tuszyn

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/258/10 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/166/09 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Tuszyn

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie międzygminne nr 10/2011 Burmistrza Miasta Tuszyna; Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 maja 2011r. w sprawie umieszczenia i ponoszenia opłat przez Gminę Tuszyn z tytułu pobytu mieszkańca Gminy Tuszyn w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a z Filią przy ul. Piotrkowskiej 121

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa łódzkiego z wyłączeniem Miasta Łodzi i dla Miasta Łodzi na okres II i III kwartału 2009 roku

 • porozumienie Prezydenta Miasta Zgierza; Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie powierzenia w roku 2009 Gminie Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poświętne

 • uchwała nr XXII/133/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poświętne na lata 2009-2013?

 • uchwała nr XXII/128/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.