Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVII/255/2008 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Rada Gminy w Woli Krzysztoporskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 73 pozycja: 688
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR XXVII/255/2008 RADY GMINY W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c? i lit. ?d? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy w Woli Krzysztoporskiej uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 29.597.959,60 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie zł 250.800,00 oraz dochody bieżące w kwocie zł 29.347.159,60, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 39.518.479,60 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie zł 24.015.749,60 oraz wydatki majątkowe w kwocie zł 15.502.730,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.920.520,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie 2.560.000,00 zł, b) zaciąganych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących u budżetu UE ? 7.360.520,00 zł. § 3. 1. Określa się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne, według załącznika Nr 3. 2. Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012, na kwotę zł 104.056.555,84, według załącznika Nr 4. 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Europejskiego Funduszu Społecznego, według załącznika Nr 5. § 4. Określa się przychody budżetu w kwocie zł 10.858.369,50 i rozchody budżetu w kwocie zł 937.849,50 ? zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości: 70.000,00 zł; 2) celową na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 50.000,00 zł. § 6. Ustala się plan przychodów i wydatków: ? zakładu budżetowego, wg zał. Nr 7, ? f unduszu celowego, wg zał. Nr 8. § 7. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł 11.942.871,50. § 8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: ? z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym. § 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu, związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 10. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych: 1) dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 688.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10; 2) dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na kwotę zł 200.000,00, zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 11. Ustala się wydatki z budżetu z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań określonych w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały, zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku ? na łączną kwotę 230.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12. § 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 3) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 4) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego; 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 14. Załącza się prognozę długu na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej. Przewodniczący Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej: Ryszard Olejnik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.865

  uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Postomino z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.933

  uchwała Nr IV/44/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XX /144 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.1325

  uchwała nr III/11/2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rokietnica na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.51.1316

  uchwała nr XLV/453/09 Rady Miejskie w Wolinie z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXI/147/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2009 rok.

 • obwieszczenie nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa łódzkiego z wyłączeniem Miasta Łodzi i dla Miasta Łodzi na okres II i III kwartału 2009 roku

 • porozumienie Prezydenta Miasta Zgierza; Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie powierzenia w roku 2009 Gminie Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poświętne

 • uchwała nr XXII/133/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poświętne na lata 2009-2013?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.