Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXI/142/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2009 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Rada Gminy Zapolice
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 73 pozycja: 689
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR XXI/142/08 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? i pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 168, art. 173, art. 174, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 70, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.372.725,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.213.043,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Zadania inwestycyjne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.840.318,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. 2. Przychody budżetu gminy w wysokości 2.810.600,00 zł, rozchody w wysokości 970.282,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł; 2) celową w wysokości 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, załącznik Nr 5; 3) celową w wysokości 10.000,00 zł, przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 6. Ustala się dochody w kwocie 42.550,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 42.550,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, załącznik Nr 8. § 7. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 350.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9; 2) niepublicznej placówki oświatowej na kwotę 152.871,00 zł, zgodnie z załącznik Nr 10. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości: 1) przychody ? 8.100,00 zł; 2) wydatki ? 33.921,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. § 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.266.977,00 zł, zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.840.318,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.076.659,00 zł; 4) spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2009 roku 50.000,00 zł. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2009, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku, na łączną kwotę 300.000,00 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami); 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice. § 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku urzędowym, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku. Przewodniczący Rady Gminy Zapolice: Władysław Majewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/201/09 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zapolice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/89/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zapolice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVII/197/09 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany?Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Zapolice?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/234/10 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Zapolice na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/255/2008 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

 • uchwała nr XXXI/147/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2009 rok.

 • obwieszczenie nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa łódzkiego z wyłączeniem Miasta Łodzi i dla Miasta Łodzi na okres II i III kwartału 2009 roku

 • porozumienie Prezydenta Miasta Zgierza; Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie powierzenia w roku 2009 Gminie Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu

 • zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poświętne

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.