Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXVI/143/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/19/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego funkcjonującym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Rada Powiatu Zduńskowolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 691
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR XXVI/143/08 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/19/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego funkcjonującym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVII/19/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego funkcjonującym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?3) szkołom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, a w przypadku nieprowadzenia szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.?; 2) w § 5 uchyla się ust. 2; 3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 4) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego: Janusz Kochelski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXVI/143/08 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 5 grudnia 2008 r.

ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ W ROKU ??????.. 1. Nazwa i adres szkoły ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. 2. Nazwa i adres osoby prowadzącej ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. 3. NIP ..????????????????????????????????.. 4. REGON ??????????????????????????????? 5. Typ i rodzaj szkoły ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. 6. Status szkoły: publiczna/niepubliczna*) 7. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych: ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. 8. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????. 9. Forma kształcenia: stacjonarna/zaoczna*) 10. System kształcenia: dla młodzieży/dla dorosłych*) 11. Zawody, w których kształci szkoła: (wymienić)

??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????..???????????? ????????????????????????????????????.??????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????..???????

??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? 12. Rachunek bankowy szkoły: (nazwa banku i nr rachunku) ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????.

13. Kwota dotacji otrzymanej w ciągu roku: ?????????????????? 14. Dane o liczbie uczniów rzeczywistych: Tabela: Ogółem: I II III IV V VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

- wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności pomiędzy podaną w Tabeli liczbą uczniów, a liczbą uczniów rzeczywistych z informacji miesięcznych, o których mowa w § 3 pkt 1 uchwały: ?????????????????????????????????? ???..??????????????????????????????.. ???????.??????????????????????????... ???????????.??????????????????????... ???????????????.??????????????????... ???????????????????.??????????????. - liczba oddziałów w okresie styczeń - sierpień: ?????????????????..?.. - liczba oddziałów w okresie wrzesień - grudzień: ?????...?????????????.. 15. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. 16. Zobowiązuję się do zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian w statucie szkoły oraz zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji. 17. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za fałszywe zeznania oświadczam, że wszystkie dane zawarte w ?Rozliczeniu dotacji otrzymanej w roku ?? są zgodne z bieżącą dokumentacją prowadzoną przez szkołę. *) podkreślić właściwe

?????????????..

miejscowość, data

????????????????

czytelny podpis (pieczątka) osoby upoważnionej do złożenia rozliczenia

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVI/143/08 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 5 grudnia 2008 r.

................................... pieczęć szkoły INFORMACJA MIESIĘCZNA *)

1. Informacja za miesiąc ............................................................................................ 2. Nazwa szkoły ................................................................................................................... 3. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: .......................................................................................................................................... ????????????????????????????????????.. 4. Uczniowie na dzień 01- .............................-??.......r.

(miesiąc) (rok)

a) Liczba uczniów w systemie stacjonarnym **): ???????????????? b) Liczba uczniów w systemie zaocznym **):...................................................................... 5. Kwota otrzymanej dotacji od początku roku: ????????????????., w tym w miesiącu poprzednim ......................................................................................... 6. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za fałszywe zaznania oświadczam, że wszystkie dane zawarte w ?Informacji miesięcznej? są zgodne z bieżącą dokumentacją prowadzoną przez szkołę. Osoba sporządzająca:

?????????????..

miejscowość, data

??????????????

pieczęć i podpis

*) termin przekazania informacji do 10-go dnia miesiąca **) liczba uczniów potwierdzona numerami z księgi uczniów w podziale na lata szkolne i semestry odrębnie dla każdego zawodu. Wykaz dla danego semestru i zawodu powinien zawierać liczbę porządkową, nazwisko, imię i numer ucznia z księgi uczniów w kolejności zgodnej z listą w dzienniku. Pełny wykaz należy załączyć do informacji w pierwszym miesiącu każdego semestru. W następnych miesiącach należy załączyć korektę wykazów uwzględniającą zmiany w liczbie uczniów.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/134/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/136/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/26/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/113/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 22 lutego 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Zduńskowolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.393.3

  uchwała nr XLII/165/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia do 31.12.2009 roku harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.393.3

  uchwała nr XLII/166/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXI/233/09 Rady Powiatu w Łasku z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/292/2002 Rady Powiatu w Łasku z dnia 30 września 2002 r., w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łaskiego

 • uchwała nr XXI/142/08 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2009 rok.

 • uchwała nr XXVII/255/2008 Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.

 • uchwała nr XXXI/147/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2009 rok.

 • obwieszczenie nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa łódzkiego z wyłączeniem Miasta Łodzi i dla Miasta Łodzi na okres II i III kwartału 2009 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.