Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 697
Hasła:wynagrodzenia,nauczyciele,regulaminy

UCHWAŁA NR XXXVII/302/09 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6, 10, 10a, 10b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1) ­ Rada Gminy Andrespol, po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym uchwala, co nast?puje: § 1. Ustala si? Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora?nych zast?pstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza si? Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj?cia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz?dowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrespol: Jan Woźniak ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVII/302/09 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 17 lutego 2009 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYPŁACANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBLICZANIA I WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORA?NYCH ZAST?PSTW ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI Postanowienia wst?pne § 1. Organ prowadzący szkoł? b?dący jednostką samorządu terytorialnego uwzgl?dniając przewidywaną struktur? zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze Regulaminu wysokość i szczegółowe warunki i zasady przyznawania dodatków: 1) dodatku motywacyjnego; 2) dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów; 3) dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji opiekuna stażu; 4) dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy; 5) dodatku za warunki pracy; 6) nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora?nych zast?pstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmin? Andrespol. § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) Karcie Nauczyciela ? rozumie si? przez to ustaw? z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1); 2) rozporządzeniu ? rozumie si? przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prac? w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 292, z 2007 r. Nr 56, poz. 373, z 2008 r. Nr 42, poz. 257), wydane na podstawie art. 30. ust. 5 oraz art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela; 3) szkole ? należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrespol; 4) nauczycielach ? należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3; 5) klasie ? należy przez to rozumieć także oddział lub grup?; 6) uczniu ? należy przez to rozumieć także wychowanka; 7) roku szkolnym ? należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku nast?pnego; 8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ? należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowym wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela; 9) godzinie przeliczeniowej ? należy przez to rozumieć godziny ponadwymiarowe i dora?nego zast?pstwa. Dodatek motywacyjny § 3. Średnia wartość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w szkole nie może przekraczać 4% ogólnej wartości zabezpieczonych środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli, obliczonych na etat przeliczeniowy z uwzgl?dnieniem stopni awansu zatrudnionych w danym roku nauczycieli bez uwzgl?dnienia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów. § 4. 1. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania warunków, o których mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora może być przyznany dodatek motywacyjny. 2. Przy ustalaniu wielkości dodatku motywacyjnego bierze si? pod uwag? w szczególności: 1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągni?ć dydaktycznych uczniów, a w szczególności: a) osiągni?ć edukacyjnych, ocenianych z uwzgl?dnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela, b) osiągni?ć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym; 2) uzyskiwanie szczególnych osiągni?ć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności: a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukacj?, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych, b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzgl?dnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

3) stałe podnoszenie kwalifikacji skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi; 4) zaangażowanie w realizacj? czynności i zaj?ć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności: a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole, d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zaj?ć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzgl?dniających potrzeby uczniów, e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego; 5) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zaj?ciem.

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły ? organ prowadzący szkoł?. 2. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa si? wyłącznie w ramach środków finansowych wyodr?bnionych na ten cel w planie finansowym szkoły. 3. Dodatek motywacyjny przyznaje si? nauczycielowi w granicach od 5% do 15% wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum zaj?ć dydaktycznych. 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektorom i wicedyrektorom określa tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do Regulaminu. 5. Dodatek motywacyjny przyznaje si? na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesi?cy. 6. Dodatek motywacyjny wypłaca si? z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. Dodatek funkcyjny § 6. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje: nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły; nauczycielowi pełniącemu funkcj? wicedyrektora szkoły; nauczycielowi pełniącemu funkcj? wychowawcy klasy; nauczycielowi sprawującemu funkcj? opiekuna stażu. 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący szkoł?, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora i sprawującego inne funkcje, o których mowa w pkt 1 ­ dyrektor szkoły. 2. Wysokość dodatków funkcyjnych określa tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do Regulaminu. 3. Przy ustalaniu wielkości dodatku funkcyjnego dla dyrektora (wicedyrektora) bierze si? pod uwag? wielkość szkoły i jej struktur? organizacyjną (m.in.: liczb? uczniów, ilość oddziałów, ogólną liczb? zaj?ć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, współczynnik zmianowości, liczb? pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole, wielkość administrowanej powierzchni budynku, ilość jednostek obj?tych wspólną obsługą finansową, uzyskiwanie przez szkoł? wysokich osiągni?ć edukacyjnych). § 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 6 pkt 1-4, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca nast?pującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca ? od tego dnia. 2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca nast?pującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca ? od tego dnia. 3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły po trzech miesiącach nieobecności dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 1) 2) 3) 4)

4. Dodatki funkcyjne nie przysługują od pierwszego dnia miesiąca nast?pującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia funkcji uzasadniającej wypłat? dodatku funkcyjnego, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca ? od tego dnia. § 8. Dodatek funkcyjny przyznaje si? na okres pełnienia funkcji. § 9. Dodatek funkcyjny wypłaca si? z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. Dodatek za warunki pracy § 10. 1. Nauczycielom wykonującym prac? w warunkach trudnych lub uciążliwych przysługuje z tego tytułu dodatek zwany dodatkiem za warunki pracy. 2. Za prac? w trudnych warunkach uznaje si? prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. 3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą faktycznie przepracowaną godzin? zaj?ć indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. 4. Dodatek przysługuje także w sytuacji, kiedy nauczyciel był gotów prowadzić zaj?cia i doznał przeszkody nieleżącej po jego stronie. § 11. 1. Za prac? w warunkach uciążliwych uznaje si? prowadzenie zaj?ć z dziećmi i młodzieżą o rodzaju i stopniu niepełnosprawności określonych w rozporządzeniu. 2. Dodatek za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi szkoły publicznej nie b?dącej szkołą specjalną, jeżeli w prowadzonych przez niego zaj?ciach klasy uczestniczy 1 uczeń, o którym mowa w pkt 1. 3. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych, o których mowa w pkt 1, przysługuje nauczycielom dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, którzy w danym miesiącu przepracowali co najmniej 40 godzin w takich warunkach. § 12. 1. Prawo do dodatków za warunki pracy dla nauczycieli stwierdza dyrektor szkoły, a dla dyrektorów ? organ prowadzący. 2. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje jeden korzystniejszy dodatek. 3. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca si? z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia. 4. Dodatek za warunki pracy wypłaca si? w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, realizuje w warunkach, o których mowa w § 10 pkt 1, cały obowiązujący go wymiar zaj?ć.

Dodatek wypłaca si? w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko cz?ść obowiązującego wymiaru zaj?ć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny dora?nych zast?pstw § 13. 1. Nauczyciel może realizować godziny ponadwymiarowe i godziny dora?nych zast?pstw na zasadach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela (z wyłączeniem art. 35 ust. 3). 2. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzin? przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza si?, dzieląc odpowiednią minimalną stawk? wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz dora?nego zast?pstwa odbywa si? w warunkach, o których mowa w § 10 pkt 1 wynikającą z tabeli rozporządzenia, przez miesi?czną liczb? godzin b?dącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego na podstawie art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 ? z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zaj?ć do 0,5 godziny pomija si?, a co najmniej 0,5 godziny liczy si? za pełną godzin?. 3. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza si?, mnożąc stawk? wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz dora?nego zast?pstwa odbywa si? w warunkach, o których mowa w § 10 pkt 1, za jedną godzin? przeliczeniową, ustaloną zgodnie z ust. 2, przez miesi?czną liczb? godzin b?dącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązko-

wego wymiaru godzin przez 4,16 ? z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zaj?ć do 0,5 godziny pomija si?, a co najmniej 0,5 godziny liczy si? za pełną godzin?. 4. Nauczycielom, o których mowa w § 6 pkt 1 ppk 1 i 2 nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu realizowanych godzin zast?pstw dora?nych. 5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w ust. 1 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. § 14. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje, jeżeli nauczyciel nie realizuje zaj?ć z powodu: 1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego; 2) rozpoczynania i kończenia zaj?ć w środku tygodnia; 3) usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 2. Dla ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w sytuacjach, o których mowa w pkt 1 p.pk 2 i 3 lub dni ustawowo wolne od pracy ? za podstaw? ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje si? tygodniowy obowiązkowy wymiar zaj?ć, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy, z tym że liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak wi?ksza niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 3. Wynagrodzenie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe i godziny dora?nych zast?pstw wypłaca si? z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia. Nagrody § 15. 1. Wysokość środków na nagrody dla nauczycieli rezerwowana corocznie w budżecie gminy wynosi co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z funduszu nagród nauczycieli. 2. Środki te przeznaczone są na nagrody organu prowadzącego zwane dalej ?Nagrodami Wójta? oraz nagrody dyrektorów placówek oświatowych zwane dalej ?Nagrodami Dyrektora?. 3. Nagrody Dyrektora przyznawane są z funduszu nagród utworzonego jak w pkt 1 zgodnie z Regulaminami przyznawania Nagród Dyrektora przyj?tymi w poszczególnych placówkach. 4. Nagrody Wójta przyznawane są z funduszu nagród utworzonego jak w pkt 1 zgodnie z kryteriami i trybem przyj?tym w niniejszym Regulaminie. § 16. 1. Do Nagrody Wójta mogą być typowani nauczyciele odznaczający si? szczególnymi osiągni?ciami dydaktyczno-wychowawczymi i opiekuńczymi, przede wszystkim: 1) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na: a) stwierdzonych dobrych wynikach w nauczaniu danego przedmiotu, b) zakwalifikowaniu si? uczniów do pozaszkolnych szczebli konkursów przedmiotowych i innych, c) udzielaniu pomocy uczniom mającym trudności w nauce; 2) w zakresie pracy wychowawczej i opiekuńczej polegającej na: a) konsekwentnych działaniach integrujących dzieci i młodzież szkolną (mi?dzyszkolną), b) aktywizacji społecznej uczniów, c) aktywnym udziale uczniów w zaj?ciach pozalekcyjnych, d) prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej ­ kształtującej umiej?tności wykorzystania i organizowania czasu wolnego, e) przygotowaniu i realizowaniu znaczących w procesie wychowawczym imprez szkolnych i pozaszkolnych, f) prowadzeniu aktywnej działalności poprzez udzielanie pomocy uczniom znajdującym si? w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, g) prowadzeniu działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, alkoholizmu, palenia tytoniu i chuligaństwa, h) regularnej współpracy z placówkami kulturalnymi, naukowymi, sportowymi, itp.

w celu organizacji imprez dla dzieci i młodzieży; 3) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprzez: a) systematyczne i celowe doskonalenie własnego warsztatu pracy, b) kierowanie zespołem samokształceniowym, opieka nad zespołami przedmiotowymi, prowadzenie lekcji koleżeńskich (także poza placówką macierzystą), c) autoryzowanie i wprowadzanie programów autorskich, innowacyjnych lub ich elementów.

2. Tytułem do otrzymania Nagrody Wójta mogą być także osiągni?cia związane z zajmowaniem stanowisk kierowniczych, a w szczególności: 1) osiąganie przez szkoł? bardzo dobrych i dobrych wyników sprawdzianów i egzaminów zewn?trznych oraz mierzalnego przyrostu umiej?tności i kompetencji wychowanków przedszkoli; 2) liczny udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych pozaszkolnych o zróżnicowanym zasi?gu; 3) dobrej organizacji pracy powierzonej placówki oświatowej; 4) umiej?tne gospodarowanie środkami finansowymi; 5) dbałość o baz? szkoły ? remonty, inwestycje; 6) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy powierzonej placówki oświatowej; 7) współpracy ze środowiskiem szkoły (przedszkola) w celu pozyskiwania sojuszników i sponsorów świadczących usługi materialne na rzecz placówki, którą kierują; 8) dbałość o pozytywny wizerunek i promocj? powierzonej placówki oświatowej i oświaty gminnej. § 17. 1. Nagrody Wójta przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w sytuacjach szczególnych (jubileusze, ważne uroczystości oświatowe, wyjątkowo znaczące osiągni?cia itp.). 2. Nagroda ma charakter indywidualny i powinna odzwierciedlać zróżnicowany wkład pracy poszczególnych nauczycieli. § 18. 1. Nagroda Wójta dla dyrektorów jest przyznawana z urz?du. 2. Nagroda Wójta dla nauczycieli (w tym wicedyrektorów) jest przyznawana na uzasadniony wniosek dyrektorów, b?dących pracodawcą dla nauczyciela lub z urz?du. 4. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Wójta określa załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Wnioski o przyznanie Nagrody Wójta składa si? z 3-4 tygodniowym wyprzedzeniem bezpośrednio do pracownika Urz?du Gminy odpowiedzialnego za oświat?. § 19. 1. Nagroda Wójta i Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi. 2. Nagroda Dyrektora szkoły nie może być wi?ksza niż Nagroda Wójta. 3. Nauczyciel szkoły niezależnie od przyznanej mu w ciągu danego roku szkolnego Nagrody Dyrektora może otrzymać Nagrod? Wójta, Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej i Nauki. 4. Laureaci Nagrody Wójta otrzymują dyplomy, których odpis umieszcza si? w teczkach akt osobowych.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU Tabela dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gmin? Andrespol Dodatek Dodatek motywacyjny funkcyjny % wynagr. w zł zasadn. (miesi?cznie) 20 - 30% 300 - 800

Lp.

Stanowisko Przedszkola: dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie Szkoły podstawowe, zespół szkolno-przedszkolny i gimnazjum: a) dyrektor szkoły liczącej: 1) do 6 oddziałów 2) od 7 do 12 oddziałów 3) 13 i wi?cej oddziałów b) wicedyrektor Opiekun stażu a) wychowawca klasy w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach; b) wychowawca klasy w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach, w którego klasie wychowawczej znajduje si? przynajmniej jeden uczeń pozostający pod opieką kuratora sądowego lub posiadający orzeczenie/opini? poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie nadpobudliwości psycho-ruchowej (ADHD) albo stopnia upośledzenia umysłowego

1.

2.

25 - 35% 20 - 30% -

3.

300 - 700 450 - 900 550 - 1.300 250 - 600 30 100* 150*

4.

* zmiany dodatku funkcyjnego b?dą obowiązywały od września 2009 r.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

????..???????????? (miejscowość, data) Wójt Gminy Andrespol

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY ANDRESPOL 1. Imię i nazwisko: 2. Data urodzenia: 3. Wykształcenie: 4. Stopień awansu zawodowego: 5. Stanowisko (funkcja): ???????????????????????........ ????????????????????????? ????????????????????????.... ????????????????????????? ?.???????????????????????...

6. Nazwa szkoły, w której kandydat jest zatrudniony: ????????????????????????? 7. Staż pracy pedagogicznej: 8. Wymiar zatrudnienia: 9. Otrzymane ostatnio nagrody (rok): ????????????????????????.... ????????????????????????? ?????????????????????????

UZASADNIENIE

(należy podać konkretne i wymierne efekty osiągnięte przez nauczyciela w okresie od otrzymania ostatniej nagrody)

????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????. (organ wnioskujący)

????????????????.. (dyrektor szkoły)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1409

  uchwała nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Gminie Tyczyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.814

  uchwała nr XX/144/09 z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.496

  uchwała nr XXV/160/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli oraz zwiększenia stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.486

  uchwała nr XXVIII/185/09 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.638

  uchwała nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVII/298/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • uchwała nr XXXVII/297/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

 • uchwała nr XXXVII/296/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

 • uchwała nr XXXI/26/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/113/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.