Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXV/144/09 Rady Gminy Grabów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Rada Gminy Grabów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 699
Hasła:opłata za wodę i ścieki

UCHWAŁA NR XXV/144/09 RADY GMINY GRABÓW z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w następującej wysokości: 1) opłata za wodę w wysokości 2,65 zł brutto za 1 m3; 2) opłata za ścieki w wysokości 2,83 zł brutto za 1 m3; 3) opłata abonamentowa za wodomierz na miesiąc 2,14 zł. § 2. Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej do ścieków w następującej wysokości: 1) do ścieków 0,86 zł/m3 do ilości przyjętych ścieków; 2) do oczyszczalni przydomowych kwotę 20,42 zł miesięcznie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów. § 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Grabów z dnia 7 marca 2007 roku oraz uchwała Nr XIX/99/08 z dnia 28 maja 2008 roku. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2009 roku. Przewodniczący Rady Gminy Grabów: Jan Darolewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.404.2885

  uchwała nr XXXIII/204/10 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6684

  uchwała nr XXXIV/34/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czerwin

 • DZ. URZ. 2012.923

  uchwała nr xvii/114/12 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.138.4180

  uchwała nr 410/XXIX/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2586

  uchwała nr 242/XXXV/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Zawarcie umowy na dostarczenie wody przy budowie domu

  Planuję budowę domu. Z kim muszę zawrzeć umowę na dostarczanie wody i co taka umowa powinna zawierać?

 • Odłączenie wody

  Mieszkańcy (choć nie wszyscy) płacą czynsz. Jest w nim opłata za wodę. Administrator - uzurpator próbujący wyłudzić kamienice - nie płaci za wodę od miesięcy. (...)

 • Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

  Jestem właścicielem działki w gminie, w której zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. W okolicy istnieje już (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVIII/239/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych przez Gminę Dmosin za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • uchwała nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli

 • uchwała nr XXXVII/298/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • uchwała nr XXXVII/297/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

 • uchwała nr XXXVII/296/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.