Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LI/984/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Łodzi
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 701
Hasła:reklamy

UCHWAŁA NR LI/984/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIV/265/95 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi, zmienionej uchwałą Nr VIII/140/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. ­ po § 12 dodaje się § 12a i § 12b w brzmieniu: 1) ?§ 12a. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do określenia zasad umieszczania urządzeń reklamowych, informacji wizualnej oraz innych elementów małej architektury kształtujących przestrzeń publiczną na obszarze placu Wolności, ulicy Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do alei Marszałka Józefa Piłsudskiego/alei Adama Mickiewicza.?; 2) ?§ 12b. Zasady wchodzą w życie po zaopiniowaniu przez Komisję Kultury i Komisję Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi: Tomasz Kacprzak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.346

  uchwała nr XVII/230/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 1994r. w sprawie warunków umieszczania reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach miejskich oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za założenie i korzystanie z reklam  oraz uchylenia uchwały Nr XII/148/95 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 kwietnia 1995 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 1994r. w sprawie warunków umieszczania reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach miejskich oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za założenie i korzystanie z reklam

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/146/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 418/XXXIV/2001 Rady Miejskiej w Kutnie w sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych obiektach komunalnych i pobierania z tego tytułu opłat

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5210

  uchwała nr XXVII/236/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Miasta Płońsk oraz związanych z tym opłat

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.114

  uchwała nr XXXVIII/325/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach będących własnością Gminy Miasteczko Śląskie

 • DZ. URZ. 2010.4.81

  uchwała nr XXXVIII/384/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/95 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 kwietnia 1995r. w sprawie umieszczania ogłoszeń i reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Wejherowo.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • uchwała nr XXV/144/09 Rady Gminy Grabów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • uchwała nr XXVIII/239/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych przez Gminę Dmosin za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • uchwała nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli

 • uchwała nr XXXVII/298/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.