Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LI/985/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Rada Miejska w Łodzi
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 702
Hasła:wierzytelności,nieruchomości

UCHWAŁA NR LI/985/09 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVII/547/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 115, poz. 1113), zmienionej uchwałą Nr XXXVII/720/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 246, poz. 2218), po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w brzmieniu: 1) § 2a. Do przeniesienia własności nieruchomości w sytuacjach, o których mowa w uchwale Nr XV/180/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży przez Miasto Łódź niektórych nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 205, poz. 1952), zmienionej uchwałą Nr XXVIII/420/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 132, poz. 1218), stosuje się odpowiednio zasady określone w § 2 z tym zastrzeżeniem, że zbycie nieruchomości następuje bez względu na ich wartość.?; 2) ?§ 2b. O zamiarze zbycia nieruchomości, prezydent Miasta Łodzi każdorazowo będzie informował Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi: Tomasz Kacprzak
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/215/09 Rady Gminy Brody z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4640

  uchwała nr XIII/72/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5111

  uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad określających warunki zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie i użyczania aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Radomski jest podmiotem tworzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1410

  uchwała nr XXXVI/254/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.66.1228

  uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów

porady prawne online

Porady prawne

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

 • Wykaz nieruchomości

  Jakie elementy zawiera wykaż nieruchomości publicznych przeznaczonych do zbycia?

 • Darowizna a użytkowanie wieczyste

  Czy forma tzw. dożywotniego, bezpłatnego użytkowania części nieruchomości (wyceniona na konkretną kwotę, ale nie uiszczona udzielającemu tego użytkowania) może (...)

 • Własność a użytkowanie wieczyste

  Jaka jest różnica między współwłasnością a współużytkowaniem wieczystym nieruchomości (działki).

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LI/984/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi

 • uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • uchwała nr XXV/144/09 Rady Gminy Grabów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • uchwała nr XXVIII/239/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych przez Gminę Dmosin za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

 • uchwała nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.