Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 15/2009 Burmistrza Wieruszowa z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Burmistrz Wieruszowa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 703
Hasła:mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu,czynsze

ZARZĄDZENIE NR 15/2009 BURMISTRZA WIERUSZOWA z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626 i z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, i z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218) w związku z § 5 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/293/2005 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieruszów w latach 2006?2010 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 18, poz. 187 i z 2007 r. Nr 371, poz. 3292) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r. Nr 68, poz. 449) ? zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Wieruszów w wysokości: 3,53 zł za 1 m2. § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Wieruszowie S.A. jako zarządcy lokalami, o których mowa w § 1 zarządzenia. § 3. Traci moc zarządzenie Nr 18/2008 Burmistrza Wieruszowa z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 marca 2008 r. Nr 99, poz. 969). § 4. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

Burmistrz Wieruszowa: Iwona Szkopińska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 19/2010 Burmistrza Wieruszowa z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 0151/33/09 Wójta Gminy Dmosin z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dmosin.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 37/2011 Burmistrza Małomic z dnia 10 października 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m? powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 178/09 Burmistrza Miasta i Gminy Małomice z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Poświętne

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LI/985/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie

 • uchwała nr LI/984/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi

 • uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • uchwała nr XXV/144/09 Rady Gminy Grabów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • uchwała nr XXVIII/239/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych przez Gminę Dmosin za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.