Logowanie

Tytuł:

obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-30
Organ wydający:Prezydent Miasta Radomska
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 704
Hasła:najem,czynsze

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1482) ogłaszam zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2008 r. w Gminie Miasto Radomsko, stanowiące załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego obwieszczenia. Prezydent Miasta Radomska: Anna Milczanowska

ZAŁĄCZNIK NR 3 OBJAŚNIENIE DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA ZESTAWIENIA CZYNSZÓW NIEPUBLICZNYCH Od 1 stycznia 2008 roku na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 4a) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 186a), właściciele domów mieszkalnych oraz zarządcy nieruchomości mają obowiązek przekazywania gminom dwa razy do roku informacji dot. stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, a gminy mają obowiązek publikowania zbiorczych danych o czynszach niepublicznych w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz na stronie internetowej urzędu gminy. Zestawienie sporządzono w oparciu o informacje przedłożone przez zarządców nieruchomości wg wzoru załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części. Objaśnienie tabeli: A ? standard wysoki (wyposażenie w instalację ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B ? standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C ? standard niski (brak instalacji wodociągowo ? kanalizacyjnej) *? budynek wymaga remontu 1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.50.88

  ogłoszenie Burmistrza Moniek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Mońki

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 19/2011 Burmistrza Ryk z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Ryki.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.146.273

  ogłoszenie Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie Gminy Gorzyce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 15/2009 Burmistrza Wieruszowa z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów

 • uchwała nr LI/985/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania w użytkowanie

 • uchwała nr LI/984/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze Miasta Łodzi

 • uchwała nr XXVII/139/09 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjach, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • uchwała nr XXV/144/09 Rady Gminy Grabów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.