Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 82/XVII/2009 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków z ujęcia wody Janki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2009-03-31
Organ wydający:Rada Gminy Nowa Brzeźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 76 pozycja: 714
Hasła:opłata za wodę i ścieki

UCHWAŁA NR 82/XVII/2009 RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków z ujęcia wody Janki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje: § 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowa Brzeźnica z ujęcia Janki obowiązujących od dnia 1 maja 2008 r. § 2. Taryfy, o których mowa w § 1, mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego z ujęcia Janki w okresie od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 30 kwietnia 2010 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Brzeźnica. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Nowa Brzeźnica: Maria Krystaszek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3496

  uchwała nr XVII/151/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę.

 • DZ. URZ. 2010.388.2715

  uchwała nr XLVII/350/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. 2010.642.5277

  uchwała nr XXXVIII/329/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.883

  uchwała nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Klembów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3052

  uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Odłączenie wody

  Mieszkańcy (choć nie wszyscy) płacą czynsz. Jest w nim opłata za wodę. Administrator - uzurpator próbujący wyłudzić kamienice - nie płaci za wodę od miesięcy. (...)

 • Sposób wymierzania opłat za wodę

  Czy administracja może dokonywać rozliczenia wody w bloku na podstawie wodomierza znajdującego się w mieszkaniu i doliczać do każdego mieszkania stratę wody wynikającą (...)

 • Brak bieżącej wody w mieszkaniu

  Czy lokator dokonujący regularnie opłat za bieżącą wodę i ścieki kanalizacyjne po pisemnym poinformowaniu zarządcę - Urząd Komunalny o braku bieżącej wody (awarii), (...)

 • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

  Zarząd spółki akcyjnej rozwiązał za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten wygasa w dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka od lipca tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 81/XVII/09 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 • rozporządzenie nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

 • rozporządzenie nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny

 • rozporządzenie nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej

 • rozporządzenie nr 5/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.