Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LI/400/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica obwodu głosowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-05-26
Organ wydający:Rada Gminy Moszczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 151 pozycja: 1238
Hasła:obwody głosowania

Uchwała Nr LI/400/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica obwodu głosowania Na podstawie art. 22 ust. 3 ? 5 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544? z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271? z 2003r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188? z 2004r. Nr 25, poz. 219? z 2005r. Nr 160, poz. 1346? z 2006r. Nr 218, poz. 1592? z 2007r. Nr 112, poz. 766? z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218? z 2009r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i 1652) na wniosek Wójta Gminy Moszczenica, Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje: § 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się na terenie Gminy Moszczenica obwód głosowania w ?HELP-MED? w Raciborowicach oraz ustala się dla niego: 1) numer obwodu głosowania - ?8?; 2) granice obwodu głosowania - ?HELP-MED? w Raciborowicach? 3) siedzibę obwodowej komisji wyborczej - ?HELP-MED? w Raciborowicach. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica Marceli Piekarek  

ID: LPPSE-OISAM-JEJNS-VDCAS-FUCZM. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4827

  uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w granicach stałych obwodów głosowania i utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/233/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Chełmża

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.34.774

  uchwała nr XLVII/331/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1989

  uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Barlinek.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLII/221/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 13 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/165/2001 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i na miejscu sprzedaży, czasookresu ważności wydawanych zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Łęczyca

 • uchwała nr XXXVII/218/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • uchwała nr XLIV/367/2010 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie założenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego, którego ukończenie umożliwia usyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz włączenia go do Zespołu Szkół Agrobiznesu w Strzałkowie

 • uchwała nr XLI/286 /2010 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Łęczycy za rok 2009

 • uchwała nr III/5/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.