Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Białaczów z dnia 28 czerwca 2010r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-07-31
Organ wydający:Rada Gminy Białaczów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 224 pozycja: 1814
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR XXXIX/225/2010 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 28 czerwca 2010 r. uchylająca uchwałę Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Białaczów uchwala co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy W Białaczowie z dnia 9 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i uchwałę Nr XIX/132/2008 Rady Gminy w Białaczowie z dnia 2 grudnia 2008 roku zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Białaczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Ziębaczewska

Id: QAJYV-TUQET-JTYOQ-MANGZ-IKOIN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/201/10 Rady Gminy Ruja z dnia 5 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/152/2008 Rady Gminy Zawonia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/117/2008 Rady Gminy Mietków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • DZ. URZ. 2011.509.5016

  uchwała nr XXXIII/329/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 września 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrzyszowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/353/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

  Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony od szeregu lat, ostatnio na stanowisku p.o. kierownika Ośrodka, został w maju 2004r. skazany z art. 270 paragraf (...)

 • Zakaz zatrudniania w razie podległości służbowej

  Pan X jest zastępcą Wójta Gminy, żona Pana X jest pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej wykonującym zadania kierownika pod jego nieobecność. W zakresie (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Właściwość organu do złożenia wniosku z art. 209kk

  Komornik wysłał do naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismo dotyczące przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego, który mieszka na (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 309/LV/10 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia ,,Kutnowski Szpital Samorządowy? spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • uchwała nr 304/LV/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kutnowskiemu oraz wskazanie organu lub osoby do tego upoważnionej

 • sprawozdanie nr Wójta Gminy Łęczyca z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2009 rok

 • uchwała nr XLII/427/10 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2010

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I. 0911/289/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2010r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.