Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-10-15
Organ wydający:Rada Gminy Łęki Szlacheckie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 301 pozycja: 2513
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR XXXVII/171/10 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), oraz art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Łęki Szlacheckie uchwala co następuje : § 1.  1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 632 828,39 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4 227 228,39 zł  zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 230 228,39 zł. oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 2 997 000 zł. 3. Spłata wcześniej zaciągniętych rat pożyczek w kwocie 5 600 zł., zostanie sfinansowana z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4. Wprowadza się  zmiany w przychodach i rozchodach budżetu zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się  zmiany w wykazie inwestycji gminnych oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku i latach następnych oraz wysokość limitów wydatków inwestycyjnych w 2010 roku i latach następnych zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Budżet po zmianach wynosi - dochody ogółem 9 571 996,28 zł w tym: dochody majątkowe 30 000 zł dochody bieżące 9 541 996,28 zł  - wydatki ogółem 13 799 224,67 zł w tym: wydatki majątkowe 4 659 686,31 zł wydatki bieżące 9 139 538,36 zł  § 4. Ustala się  limity zobowiązań  z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz na obsługę  długu publicznego w wysokości 4 316 400 zł, w tym:  1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 600 000 zł, 2) na spłatę  kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 997 000 zł, 3) na koszty obsługi długu publicznego od nowo zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 719 400 zł. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

ID: JKUGN-DLERR-YAYQO-FXTKR-CRUNH. Podpisany.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Strona 1 / 3

3) na koszty obsługi długu publicznego od nowo zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 719 400 zł. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łęki Szlacheckie Jerzy Łaski   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 26 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.xls Zmiany w planie wydatków budżetu na 2010 rok. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 26 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.docx Zmiany w przychodach i rozchodach na 2010 rok. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 26 kwietnia 2010 r. Zalacznik3.doc Zmiany w planie inwestycyjnym na 2010 rok i lata następne.

ID: JKUGN-DLERR-YAYQO-FXTKR-CRUNH. Podpisany.

Strona 2 / 3

Jerzy Łaski   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 26 kwietnia 2010 r. Zalacznik1.xls Zmiany w planie wydatków budżetu na 2010 rok. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 26 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.docx Zmiany w przychodach i rozchodach na 2010 rok. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 26 kwietnia 2010 r. Zalacznik3.doc Zmiany w planie inwestycyjnym na 2010 rok i lata następne.

ID: JKUGN-DLERR-YAYQO-FXTKR-CRUNH. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1327

  zarządzenie nr 124/08 z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1799

  uchwała nr L/1270/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1328

  zarządzenie nr 126/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1325

  zarządzenie nr 122/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1326

  zarządzenie nr 123/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Myszyniec na 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXV/164/10 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęki Szlacheckie na rok 2010

 • uchwała nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Kodrąb z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/195/09 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 • uchwała nr XLIX/278/2010 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/270/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 • uchwała nr 327/XLIII/2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2010 rok

 • uchwała nr 320/XLII/2010 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.