Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-12-10
Organ wydający:Rada Miejska w Żychlinie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 355 pozycja: 3186
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR LXI/331/10 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. Nr 75, poz. 950), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy: 1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą i rok produkcji stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne i rok produkcji stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne. Strona 1 z 9

Id: GPMPS-KMRPV-ZOGRV-WGDBO-UAIRL. Podpisany

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne i rok produkcji stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uwzględniając wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji i ilość miejsc do siedzenia stawki podatku zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin. § 3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/251/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz Uchwała Nr L/290/09 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/251/09 Rady Miejskiej w Zychlinie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Zofia Pilarska

Id: GPMPS-KMRPV-ZOGRV-WGDBO-UAIRL. Podpisany

Strona 2 z 9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r.

Dopuszczalna masa całkowita(w tonach) Do 10 lat włącznie Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie Powyżej 5,5 do 9 włącznie Powyżej 9 i poniżej 12 Powyżej 10 lat Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie Powyżej 5,5 do 9 włącznie Powyżej 9 i poniżej 12

Stawka podatku (w złotych) Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator 340 680 851 426 766 936 Pozostałe 426 766 936 499 833 999

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Zofia Pilarska

Id: GPMPS-KMRPV-ZOGRV-WGDBO-UAIRL. Podpisany

Strona 3 z 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa Stawka podatku (w złotych) całkowita (w tonach) Nie mniej niż Dwie osie 12 13 14 15 Trzy osie 12 17 19 21 23 25 Cztery osie i więcej 12 25 27 29 31 25 27 29 31 1531 1616 1701 1787 1871 1616 1701 1787 2480 2480 17 19 21 23 25 1191 1276 1361 1447 1531 1616 1276 1361 1446 1531 1616 1701 13 14 15 936 1021 1106 1191 1021 1106 1191 1276 Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub Inne systemy zawieszenia zawieszeniem uznanym za równoważne osi jezdnych

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Zofia Pilarska

Id: GPMPS-KMRPV-ZOGRV-WGDBO-UAIRL. Podpisany

Strona 4 z 9

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Do 10 lat włącznie Od 3,5 i poniżej 12 Powyżej 10 lat Od 3,5 i poniżej 12

Stawka podatku (w złotych) Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator Pozostałe 1021 1106 1106 1166

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Zofia Pilarska

Id: GPMPS-KMRPV-ZOGRV-WGDBO-UAIRL. Podpisany

Strona 5 z 9

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa + ciągnik balastowy + przyczepa Stawka podatku (w złotych) (w tonach) Nie mniej niż Dwie osie 12 18 25 31 Trzy osie 12 40 40 1446 1871 1743 2577 18 25 31 1106 1191 1276 1428 1191 1276 1361 1960 Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem Inne systemy pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zawieszenia osi równoważne jezdnych

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Zofia Pilarska

Id: GPMPS-KMRPV-ZOGRV-WGDBO-UAIRL. Podpisany

Strona 6 z 9

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r.

Wiek pojazdu i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Do 10 lat włącznie Od 7 i poniżej 12 Powyżej 10 lat Od 7 i poniżej 12

Stawka podatku ( w złotych) Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator Pozostałe 500 668 584 751

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Zofia Pilarska

Id: GPMPS-KMRPV-ZOGRV-WGDBO-UAIRL. Podpisany

Strona 7 z 9

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy(w Stawka podatku (w złotych) tonach) Nie mniej niż Jedna oś 12 18 25 Dwie osie 12 28 33 38 Trzy osie 12 38 38 1106 1446 1166 1473 28 33 38 936 1021 1106 1446 1021 1106 1306 1719 18 25 766 851 936 851 936 1021 Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem Inne systemy pneumatycznym lub zawieszeniem uznanymza zawieszenia osi równoważne jezdnych

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Zofia Pilarska

Id: GPMPS-KMRPV-ZOGRV-WGDBO-UAIRL. Podpisany

Strona 8 z 9

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010 r.

Wiek pojazdu,ilość miejsc do siedzenia Do 10 lat włącznie i dla każdej masy całkowitej Mniejszej niż 30 miejsc Równej lub wyższej niż 30 miejsc Powyżej 10 lat i dla każdej masy całkowitej Mniejszej niż 30 miejsc Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku (w złotych) Spełnia normy czystości spalin Euro lub posiada katalizator 1021 1276 1106 1361 Pozostałe 1106 1361 1166 1446

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie Zofia Pilarska

Id: GPMPS-KMRPV-ZOGRV-WGDBO-UAIRL. Podpisany

Strona 9 z 9
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LVI/613/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na terenie Gminy Zgierz

 • uchwała nr XLI/219/10 Rady Gminy Piątek z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2011 r.

 • uchwała nr XLI/218/10 Rady Gminy Piątek z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2011 roku

 • uchwała nr XLI/217/10 Rady Gminy Piątek z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

 • uchwała nr XLI/216/10 Rady Gminy Piątek z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 dla Gminy Piątek

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.