Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 40/179/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2010r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-12-10
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 355 pozycja: 3187
Hasła:dotacje,Rozstrzygnięcia nadzorcze

Uchwała Nr 40/179/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2010 r. w składzie

1. Ryszard Paweł Krawczyk 2. Beata Kaczmarek 3. Ewa Śpionek 4. Iwona Kopczyńska 5. Anna Kaźmierczak 6. Wojciech Newereńczuk 7. Agnieszka Kamyczek-Maszewska 8. Józefa Lucyna Michejda 9. Bogusław Wenus 10. Grażyna Kos 11. Barbara Polowczyk 12. Małgorzata Michałek 13. Urszula Wiktorowska

     Po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2010 roku Uchwały Nr XLII/ 229/2010 Rady Gminy w Grabowie z dnia 26 paź dziernika 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późniejszymi zmianami) Kolegium uchwala, co następuje: z powodu naruszenia prawa, tj. art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) stwierdza nieważność § 5 i § 8 oraz załącznika nr 2 Uchwały Nr XLII/ 229/2010 Rady Gminy w Grabowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań. UZASADNIENIE      Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze w zakresie Uchwały Nr XLII/ 229/2010 Rady Gminy w Grabowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań- zwanej dalej ?Uchwałą?  - zapraszając na posiedzenie w dniu 24 listopada 2010 roku przedstawicieli jednostki. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 16 listopada 2010 roku. Jako podstawę prawną podjęcia Uchwały wskazano art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.). W toku badania przedmiotowej Uchwały ID: EIGJG-PZUNL-HNYVV-LJDMA-GWIFH. Podpisany. Strona 1 / 3 Kolegium Izby stwierdziło, że Uchwała ta została podjęta z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego zawartego w art. 221 ust.4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym do kompetencji Rady Gminy należy określenie ? przy zlecaniu i udzielaniu dotacji na zadania inne niż objęte ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, przy zapewnieniu jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. W ocenie Kolegium Izby poza granice upoważnienia ustawowego wykraczają postanowienia

2 Uchwały Nr XLII/ 229/2010 Rady Gminy w Grabowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań. UZASADNIENIE      Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze w zakresie Uchwały Nr XLII/ 229/2010 Rady Gminy w Grabowie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań- zwanej dalej ?Uchwałą?  - zapraszając na posiedzenie w dniu 24 listopada 2010 roku przedstawicieli jednostki. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 16 listopada 2010 roku. Jako podstawę prawną podjęcia Uchwały wskazano art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.). W toku badania przedmiotowej Uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że Uchwała ta została podjęta z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego zawartego w art. 221 ust.4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym do kompetencji Rady Gminy należy określenie ? przy zlecaniu i udzielaniu dotacji na zadania inne niż objęte ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, przy zapewnieniu jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia. W ocenie Kolegium Izby poza granice upoważnienia ustawowego wykraczają postanowienia uchwały odnoszące się do warunków udzielania dotacji. Postanowienia takie zawarto w § 5 uchwały, uzależniającym zlecenie zadania i udzielanie dotacji na jego realizację od zaplanowania wydatków na ten cel w budżecie gminy, a następnie zawarcia umowy z podmiotem ubiegającym się o dotację. Do postanowień tych należy zaliczyć takż e postanowienia § 8 uchwały, którymi określono warunki przekazania dotacji. W paragrafie tym Rada postanowiła, że dotacja będzie przekazana po podpisaniu umowy na rachunek bankowy podmiotu realizującego zadanie, w terminach określonych w umowie. Przepisy art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych nie dają podstawy dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określania w uchwale warunków udzielania dotacji. Stanowią one jedynie podstawę  do określenia trybu postępowania, czyli procedury udzielenia dotacji. Warunki udzielenia dotacji określone zostały bowiem w art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowiącym, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki oraz na dofinansowanie inwestycji z w iązanych z realizacją  tych zadań, mogą  otrzymywać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Stosownie do postanowień art. 221 ust. 2 zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy to innych zadań niż określone w tej ustawie ? na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z tym podmiotem. Ustawodawca ustalił zatem zarówno warunki podmiotowe (wskazując na cechy podmiotu, któremu może być udzielona dotacja), jak i warunek przedmiotowy (wystąpienie celu publicznego, a także dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego). Przepisy art. 221 nie dają również podstawy do uregulowania treści zawieranej umowy. Na gruncie art. 221 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący uprawniony jest jedynie do określenia sposobu rozliczenia dotacji (art. 221 ust. 4), a organ wykonawczy do doprecyzowania postanowień umowy i okreś lenia w niej, między innymi, wysokości udzielonej dotacji oraz trybu płatności (art. 221 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 30 i art. 60 ustawy o samorządzie gminnym). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w art. 221 ust.4 ustawy, nie został zatem upoważniony do ustalania treści umowy zawieranej z podmiotem ubiegającym się o udzielenie dotacji.

 Kwestię umów regulują przepisy art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w którym wskazane zostały obowiązkowe elementy umowy. Zawarcie umowy i w konsekwencji kształtowanie jej treści, przy uwzględnieniu postanowień art. 221 ust.3 ustawy należy do kompetencji organu wykonawczego gminy, jako organu zobowiązanego do wykonywania budżetu gminy ID: EIGJG-PZUNL-HNYVV-LJDMA-GWIFH. Podpisany. Strona 2 / 3 i uchwał rady (por: art. 30 i art. 60 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 254 pkt 4 ustawy o finansach publicznych). Tym samym poza zakres upoważnienia ustawowego wykraczają postanowienia uchwały określające wzór umowy (§ 5 uchwały zdanie drugie, załącznik nr 2 do uchwały) oraz związane ze sposobem wykonania postanowień uchwały, w szczególności terminów przekazania dotacji (§ 8 uchwały).      Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.

związku z art. 30 i art. 60 ustawy o samorządzie gminnym). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w art. 221 ust.4 ustawy, nie został zatem upoważniony do ustalania treści umowy zawieranej z podmiotem ubiegającym się o udzielenie dotacji. Kwestię umów regulują przepisy art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w którym wskazane zostały obowiązkowe elementy umowy. Zawarcie umowy i w konsekwencji kształtowanie jej treści, przy uwzględnieniu postanowień art. 221 ust.3 ustawy należy do kompetencji organu wykonawczego gminy, jako organu zobowiązanego do wykonywania budżetu gminy i uchwał rady (por: art. 30 i art. 60 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 254 pkt 4 ustawy o finansach publicznych). Tym samym poza zakres upoważnienia ustawowego wykraczają postanowienia uchwały określające wzór umowy (§ 5 uchwały zdanie drugie, załącznik nr 2 do uchwały) oraz związane ze sposobem wykonania postanowień uchwały, w szczególności terminów przekazania dotacji (§ 8 uchwały).      Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.

Przewodniczący Kolegium Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

ID: EIGJG-PZUNL-HNYVV-LJDMA-GWIFH. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1744

  uchwała nr 296/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 274/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 października 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.24.563

  uchwała nr VI/984/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia budżetu w części na 2010 rok Gminy Pawłosiów

 • DZ. URZ. 2010.708.6047

  uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010r. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej a Krakowie z dnia 9 grudnia 2010 r. dotyczące uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr XLV/321/10 z dnia 8 listopada 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2641

  uchwała nr XXVIII/5653/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 299/XXIX/10 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 28 października 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.27.896

  uchwała nr 292/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie Uchwały Nr 678/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • uchwała nr LVI/613/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na terenie Gminy Zgierz

 • uchwała nr XLI/219/10 Rady Gminy Piątek z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2011 r.

 • uchwała nr XLI/218/10 Rady Gminy Piątek z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2011 roku

 • uchwała nr XLI/217/10 Rady Gminy Piątek z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.