Logowanie

Tytuł:

decyzja nr OŁO-4210-46(4)/2010/385/IX/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2010r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-12-10
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 355 pozycja: 3188
Hasła:energetyka

Łódź, dnia 25 listopada 2010 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OŁO-4210-46(4)/2010/385/IX/BG DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 października 2010 r. przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą : Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Solidarności 2a posiadającego: - numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców (KRS): 0000151931, - numer identyfikacji podatkowej NIP: 835-106-77-90, postanawiam zatwierdzić, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego decyzją Nr OŁO-4210-26(6)/2010/385/IX/BG z dnia 18 sierpnia 2010 r. i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. Nr 251, poz. 2053. UZASADNIENIE Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesje z dnia 28 października 1998 roku: na wytwarzanie ciepła nr WCC/371/385/U/OT-4/98/BW (z późn. zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/386/385/U/OT-4/98/BW (z późn. zm.), w dniu 28 października 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany IX taryfy dla ciepła, ustalonej przez to przedsiębiorstwo energetyczne, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-421026(6)/2010/385/IX/BG z dnia 18 sierpnia 2010 r. i ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 31 sierpnia2010 r. Nr 251, poz. 2053. Pismem nr 1236/I/2010 z dnia 28 października 2010 r. przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła. W uzasadnieniu wniosku przedsiębiorstwo energetyczne wskazało, iż konieczność dokonania korekty taryfy wynika ze wzrostu kosztów zmiennych wytwarzania ciepła ? kosztów paliwa. Wzrost kosztów zakupu paliwa technologicznego spowodowany jest podwyżką cen paliw gazowych jaka nastąpiła od dnia 1 października 2010 r. Przedsiębiorstwo energetyczne opracowując taryfę ustaliło planowane na pierwszy rok stosowania taryfy koszty zmienne wytwarzania ciepła ? koszty gazu ziemnego, będącego paliwem podstawowym wykorzystywanym w produkcji ciepła - w oparciu o taryfę dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-421210(14)/2010/2010/652/III/AG z dnia 17 maja 2010 r. Decyzją Prezesa URE nr DTA-421230(9)/2010/652/III/AG z dnia 17 września 2010 r. zatwierdzona została zmiana taryfy PGNiG SA w zakresie zmiany cen paliw gazowych. Cena paliwa gazowego obowiązująca dla odbiorców grupy W-7A wzrosła z 0,9565 zł/m3 do 1,0175 zł/m3, a dla odbiorców grupy W-6A z 0,958 zł/m3 do 1,019 zł/m3. Spowodowało to istotną zmianę warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne koncesjonowanej działalności ciepłowniczej, albowiem nastąpił wzrost planowanych kosztów zakupu paliwa o 4,69%. Jednocześnie należy podkreślić, że koszt zakupu paliwa przyjęty jako podstawa do ustalenia cen i stawek opłat zawartych w obowiązującej taryfie dla ciepła stanowił 72,97 % łącznych planowanych kosztów wytwarzania ciepła.

Id: NAYQA-WCEMB-IDUSE-VSDXR-HMDKJ. Podpisany Strona 1

Wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego niezależnych od tego przedsiębiorstwa powoduje, że ponosiłoby ono stratę finansową, ponieważ obowiązująca taryfa nie zapewnia pokrycia skutków ww. zmian w obecnych warunkach prowadzenia działalności ciepłowniczej. Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami nowych cen i stawek opłat, zatwierdzonych niniejszą decyzją spowoduje, że przewidywany średni wzrost opłat dla odbiorców wyniesie 2,92 %.. W świetle powyższych okoliczności, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie, zaakceptowano argumentację zawartą w uzasadnieniu wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo energetyczne. Zgodnie bowiem z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy ? Prawo energetyczne. Przedmiotowa zmiana cen pozwoli przedsiębiorstwu energetycznemu prowadzić bez strat koncesjonowaną działalność ciepłowniczą, zaś odbiorcy będą mieli zapewnioną ciągłość dostaw ciepła. Spełnione są zatem przesłanki określone w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie, za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres ŚrodkowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94C. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor ŚrodkowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi Tadeusz Polak

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Id: NAYQA-WCEMB-IDUSE-VSDXR-HMDKJ. Podpisany Strona 2

w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53) Otrzymują : 1. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności 2a 2. Wojewoda Łódzki 3. a/a

Id: NAYQA-WCEMB-IDUSE-VSDXR-HMDKJ. Podpisany

Strona 3

Id: NAYQA-WCEMB-IDUSE-VSDXR-HMDKJ. Podpisany

Strona 4

Id: NAYQA-WCEMB-IDUSE-VSDXR-HMDKJ. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1014

  decyzja nr OSZ?4210-11(4)/2010/390/VIII/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.152.2906

  decyzja nr OPO-4210-9(8)/2010/322/IX/MJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2010r. decyzja zatwierdzajaca taryfę dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kole

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OLB-4210-41(11)/2009/2010/174/VIII/AW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PRATERM Kraśnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.7.251

  decyzja nr OSZ-4210-3(8)/2009/284/VIII/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę

  W jakim terminie uprawomocniają się pozwolenia na budowę? Czy jakieś przepisy określają to jednoznacznie? Czy gmina może określać taki termin indywidualnie (w tym (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 40/179/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2010r.

 • uchwała nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • uchwała nr LVI/613/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na terenie Gminy Zgierz

 • uchwała nr XLI/219/10 Rady Gminy Piątek z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2011 r.

 • uchwała nr XLI/218/10 Rady Gminy Piątek z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w 2011 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.