Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LXIX/566/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 356 pozycja: 3189
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR LXIX/566/10 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok Na podstawie art.1) , poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458; z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz.620) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz.755) Rada Gminy Andrespol uchwala co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Andrespol : 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 zł od 1 m? powierzchni; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,66 zł od 1 ha powierzchni; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,11 zł od 1 m? powierzchni. 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,48 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,39 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 8,53 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,09 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; e) od pozostałych, w tym: - zajętych na cele niezarobkowe (komórki, garaże, budynki gospodarcze, ) - 3,62 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; - budynków letniskowych - 7,00 zł od 1 m? powierzchni użytkowej; - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 3,62 zł od 1 m? powierzchni użytkowej. 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. Traci moc Uchwała Nr LII/422/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2011r.

Id: LPWRU-AXGRR-BTUWS-XTSUW-RGFNO. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol Jan Woźniak

1) 18

ust. 2 pkt 8 i art.40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 1621 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: LPWRU-AXGRR-BTUWS-XTSUW-RGFNO. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.144.1609

  uchwała nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/157/2008 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • decyzja nr OŁO-4210-46(4)/2010/385/IX/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2010r.

 • uchwała nr 40/179/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2010r.

 • uchwała nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • uchwała nr LVI/613/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na terenie Gminy Zgierz

 • uchwała nr XLI/219/10 Rady Gminy Piątek z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat targowych na terenie Gminy Piątek na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.