Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LXIX/567/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 356 pozycja: 3190
Hasła:podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR LXIX/567/10 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.1) 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2011 r. (Monitor Polski z 2010 r. Nr 55, poz. 755), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (Monitor Polski z 2010 r. Nr 75, poz. 950) Rada Gminy Andrespol uchwala co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton Stawka podatku (w złotych) Pojazdy, wyprodukowane do 1998 r. 446,00 780,00 1000,00 Pojazdy, wyprodukowane w 1999 r. i nowsze 334,00 668,00 890,00

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) od 3,5 ton i poniżej 12 ton Stawka podatku (w złotych) Pojazdy, wyprodukowane do 1998 r. 1334,00 Pojazdy, wyprodukowane w 1999 r. i nowsze 1224,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) od 7 tony do poniżej 12 ton Stawka podatku (w złotych) Pojazdy, wyprodukowane do 1998 r. 780,00 Pojazdy, wyprodukowane w 1999 r. i nowsze 558,00

6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

Id: VMTHC-PGKZH-XKGEV-AGQHK-MWLWA. Podpisany

Strona 1

7) autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

Autobusy- ilość miejsc siedzących mniej niż 30 miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc Stawka podatku (w złotych) Pojazdy, wyprodukowane do 1998 r. 1334,00 1668,00 Pojazdy, wyprodukowane w 1999 r. i nowsze 1224,00 1558,00

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 3. Traci moc uchwała Nr LII/423/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol Jan Woźniak

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: VMTHC-PGKZH-XKGEV-AGQHK-MWLWA. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIX/567/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH Samochody ciężarowe o masie równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne dwie osie 890,00 1.000,00 1.114,00 1.224,00 trzy osie

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1.000,00 1.114,00 1.224,00 1.394,00 1.334,00 1.448,00 1.558,00 1.668,00 1.780,00 1.892,00 1.780,00 1.892,00 2.002,00 2.728,00 2.728,00

12 13 14 15 12 17 19 21 23 25 12 25 27 29 31

13 14 15

17 19 21 23 25

1.224,00 1.334,00 1.448,00 1.558,00 1.668,00 1.780,00 cztery osie i więcej

25 27 29 31

1.668,00 1.780,00 1.892,00 2.002,00 2.114,00

Id: VMTHC-PGKZH-XKGEV-AGQHK-MWLWA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/567/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010 r. STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH Ciągniki siodłowe lub balastowe o masie równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne dwie osie 18 25 31 trzy osie 1.334,00 1.448,00 1.558,00 1.668,00 40 1.780,00 2.334,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1.448,00 1.558,00 1.668,00 2.154,00 1.968,00 2.812,00

12 18 25 31 12 40

Id: VMTHC-PGKZH-XKGEV-AGQHK-MWLWA. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/567/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010 r. STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH Przyczepy i naczepy o masie równej lub wyższej niż 12 ton (łącznie z pojazdem silnikowym)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne jedna oś 18 25 dwie osie 890,00 1.000,00 1.114,00 28 33 38 trzy osie 1.114,00 1.224,00 1.334,00 1.780,00 38 1.334,00 1.780,00

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1.000,00 1.114,00 1.224,00 1.224,00 1.334,00 1.448,00 1.892,00 1.448,00 1.858,00

12 18 25 12 28 33 38 12 38

Id: VMTHC-PGKZH-XKGEV-AGQHK-MWLWA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.2864

  uchwała nr XI/53/11 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2163

  uchwała nr XLV/489/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2455

  uchwała nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2193

  uchwała nr XXXI/217/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2362

  uchwała nr XXXVIII/274/10 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zróżnicowanie stawki podatku od nieruchomości

  Podatnik złożył wniosek o wpisanie do uchwały w sprawie określenia stawek podatkowych następującego zapisu: \"od gruntów związanych z działalnością gospodarczą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXIX/566/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • decyzja nr OŁO-4210-46(4)/2010/385/IX/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2010r.

 • uchwała nr 40/179/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2010r.

 • uchwała nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • uchwała nr LVI/613/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 rok na terenie Gminy Zgierz

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.