Logowanie

Tytuł:

uchwała nr LXIX/568/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-12-11
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 356 pozycja: 3191
Hasła:inkaso

UCHWAŁA NR LXIX/568/10 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 2005 r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) - Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się pobór podatków w drodze inkasa należności pieniężnych z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych. § 2. Do wykonywania czynności poboru należności pieniężnych z tytułu podatków wymienionych w §1 wyznacza się inkasentów, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Ustala się wysokość prowizji od zainkasowanych kwot z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 w wysokości 5%. § 4. Wynagrodzenie wymienione w §3 płatne będzie w kasie Urzędu Gminy w Andrespolu w ciągu 14 dni od dnia rozliczenia się inkasenta z zainkasowanych kwot. § 5. 1. Postanowień § 1-4 nie stosuje się do należności pieniężnych z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości pobieranych na terenie sołectwa Stróża; 2. Podatki, o których mowa w ust. 1 należy wpłacać w Kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Andrespol. § 6. Tracą moc uchwały Nr LII/424/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz Nr LVII/457/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 03 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/424/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011r.

Id: NNOAD-ZWTTW-DMFBC-UUFVN-KMPCK. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol Jan Woźniak

Id: NNOAD-ZWTTW-DMFBC-UUFVN-KMPCK. Podpisany

Strona 2

Załącznik do Uchwały Nr LXIX/568/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010 r. Wykaz inkasentów w Gminie Andrespol pobierających podatki

Nazwisko i imię 1 2 3 4 5 6 7 8 Turzyński Marian Michalak Dorota Szymański Tadeusz Szwingal-Kryda Mirosława Bulesowski Romuald Lauk Bogdan Łukasik Irena Misiak Kazimierz

Sołectwo Andrespol Bedoń Wieś Bedoń Przykościelny Janówka Justynów Kraszew Nowy Bedoń Wiśniowa Góra

Id: NNOAD-ZWTTW-DMFBC-UUFVN-KMPCK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.869

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Orły z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkaso, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1289

  uchwała nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.3520

  uchwała nr XIX/114/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.711

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 września 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.454

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Hyżne z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr LXIX/567/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr LXIX/566/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • decyzja nr OŁO-4210-46(4)/2010/385/IX/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2010r.

 • uchwała nr 40/179/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2010r.

 • uchwała nr LXI/331/10 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.