Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/191/2010 Rady Gminy Radomsko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/151/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/151/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-02-22
Organ wydający:Rada Gminy Radomsko
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 52 pozycja: 411
Hasła:wynagrodzenia,nauczyciele

UCHWAŁA NR XXXII/191/2010 RADY GMINY RADOMSKO z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/151/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 22 kwietnia 2009r.  w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 4 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/151/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 22  kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591? z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806? z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568? z2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203?z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457? z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337? z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458? z 2009r. Nr 52 poz. 420) w związku z art. 30 ust.6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 647, Nr 170 poz.1218, Nr 220 poz. 1600? z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821? z 2008r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800), Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się następujące zmiany w treści regulaminu: 1. W rozdziale III § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne wynosi 8% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.?  2. W rozdziale IV § 12 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?wychowawstwo klasy ? w wysokości 6%?. 3. W rozdziale IV § 12 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: ?funkcję opiekuna stażu ? w wysokości 5%?. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomsko.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Suwart  

ID: DVVCR-FPBFJ-EICKK-UQJXF-IRMOI. Podpisany. Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/153/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/ 40/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia15 kwietnia 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radomsko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/208/2010 Rady Gminy Radomsko z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/137/2002 Rady Gminy Radomsko z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Radomsko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/154/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/ 33/2007 Rady Gminy Radomsko z dnia 9 marca 2007 w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminy Radomsko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/207/2010 Rady Gminy Radomsko z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/141/2002 Rady Gminy Radomsko z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania na terenie Gminy Radomsko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/155/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz określenia zasad usytuowania punktów sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Radomsko

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/272/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobroń

 • uchwała nr XXIX/137/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chąśnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • uchwała nr XXIX/136/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/07 Rady Gminy w Chąśnie z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy?

 • sprawozdanie Starosty Łaskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009

 • sprawozdanie Starosty Brzezińskiego z dnia 27 stycznia 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Brzezińskim za 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.