Logowanie

Tytuł:

uchwała nr L/259/2010 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Warta na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-02-22
Organ wydający:Rada Gminy i Miasta w Warcie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 52 pozycja: 415
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR L/259/2010 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Warta na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, 212, 214, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art.121ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy i Miasta w Warcie uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się budżet Gminy i Miasta Warta na 2010 rok.  § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 27.942.332,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:  1) dochody bieżące w wysokości 27.514.331,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 428.001,00 zł. § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną  dotację  z budżetu państwa na realizację  zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.606.362,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, 2) planowaną dotację  otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 140.869,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3. § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 34.813.017,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 w tym:  1) wydatki bieżące w wysokości 23.241.215,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.571.802,00 zł, a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela nr 5. § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.606.362,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.870.685,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.  § 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8.890.852,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.020.167,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:  1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.790.760,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2.500.000,00 zł.

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany. Strona 1 / 21

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:  1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.790.760,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2.500.000,00 zł. § 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł, 2) celowe w wysokości 26.000,00 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.000,00 zł, b) spłatę poręczeń ? 21.000,00 zł. §   1 0 . Dochody i wydatki budżetu obejmują  dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminno-miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7. § 11. Wydatki budżetu obejmują  zadania jednostek pomocniczych gminy- Fundusz Sołecki, na łączną  kwotę 433.197,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8. § 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:  1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.289.600,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 668.894,00 zł. § 13. Ustala się limity wydatków: na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 9, § 14. Ustala się plany przychodów i wydatków:  1) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z tabelą nr 10, § 15. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 16. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do:  1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,  2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu d o w y s o k ości umożliwiającej realizacje zadania. § 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do:  1) zaciągania w 2010 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł  2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 18. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w tabeli nr 9.  2. Upoważnia się  Burmistrza Gminy i Miasta Warta do zaciągania w 2010 roku zobowiązań  z tytułu umów, Strona 2 / 21 ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany. których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.  3. Upoważnia się  Burmistrza Gminy i Miasta Warta do przekazania uprawnień  kierownikom jednostek

§ 18. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w tabeli nr 9.  2. Upoważnia się  Burmistrza Gminy i Miasta Warta do zaciągania w 2010 roku zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.  3. Upoważnia się  Burmistrza Gminy i Miasta Warta do przekazania uprawnień  kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2010 roku zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w 2011 roku.  § 19. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na 2010 rok i lata następne, zgodnie z tabelą nr 11. § 20. Przyjąć do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją  zadań zleconych, zgodnie z tabelą nr 12. § 21. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.  § 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  Tabela nr 1 - Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2010

Nazwa działu Dział  Rozdział  Paragraf Dochody budżetowe na rok 2010 Ogółem dochody bie żące w tym: z tytułu dotacji i  środków na  finansowanie wydatków na  realizacj ę zadań finansowych z udziałem środków o których  mowa w art.5 ust.

1 pkt. 2 i 3  1 pkt 2 i 3  1 Rolnictwo i ł owiectwo Pozostała działalność  Dochody z najmu i dzierżawy składników  maj ątkowych Skarbu Pań stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze  Transport i ł ą czność  Drogi publiczne gminne W pływy z innych lokalnych op łat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami W pływy z op łat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomo ści Dochody z najmu i dzierżawy składników  maj ątkowych Skarbu Pań stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  0750 202.093 202.093 700 70005 0470 493.594 493.594 15.000 217.093 217.093 15.000 276.501 276.501 600 60016 0490 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2 010 3 01095 01095 0750 4 0750 5 6.000 6.000 6.000 6 6.000 6.000 6.000 7 8 dochody maj ątkowe w tym: Z tytułu dotacji i  środków na  finansowanie wydatków na  realizacj ę zadań finansowych z udziałem środków o których  mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3  1 pkt 2 i 3  9

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

Strona 3 / 21

i użytkowanie wieczyste nieruchomo ści Dochody z najmu i dzierżawy składników  maj ątkowych Skarbu Pań stwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  innych umów o podobnym charakterze  W pływy z tytu łu przekszta łcenia prawa u żytkowania wieczystego przys ługuj ącego osobom fizycznym w prawo własności W płaty z tytułu odp łatnego nabycia prawa w łasności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomo ści Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie  Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę zadań bie żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  z zakresu administracji  rz ądowej oraz innych zadań  zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów wł adzy pań stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę zadań bie żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeń stwo publiczne i ochrona  przeciwpo żarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę zadań bie żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  poborem 756 5.747.529 5.747.529 75414 2010 3.700 3.700 3.700 3.700 754 3.700 3.700 2010 2.196 2.196 75101 2.196 2.196 751 2.196 2.196 2360 6 6 750 75011 2010 120.209 120.209 120.203 120.209 120.209 120.203 0770 270.501 270.501 0760 6.000 6.000 0750 202.093 202.093

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

W pływy z podatku dochodowego od osób  fizycznych 75601 70.000 70.000

Strona 4 / 21

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  poborem W pływy z podatku dochodowego od osób  fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób  fizycznych, op łacany w formie  karty podatkowej W pływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków i op łat lokalnych od osób prawnych  i innych jednostek organizacyjnych  Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych  Podatek od czynności cywilnoprawnych W pływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od  czynności cywilnoprawnych oraz podatków  i opłat lokalnych od osób fizycznych  Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych  Podatek od spadków i darowizn  W pływy z op łaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych W pływy z ró żnych op łat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i op łat W pływy z innych op łat stanowiących dochody jednostek samorz ądu terytorialnego na podstawie ustaw W pływy z op łaty skarbowej W pływy z op łaty eksploatacyjnej W pływy z innych lokalnych op łat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie odr ębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód  budż etu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych  ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY.

Podatek dochodowy od osób prawnych  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych  75647 0010 Podpisany. 0020 2.242.131 20.082 50.000 2.242.131 20.082 50.000 75621 2.262.213 2.262.213 0410 0460 0490 50.000 32.500 10.500 50.000 32.500 10.500 75618 93.000 93.000 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0690 0910 533.452 971.012 32.672 230.000 30.000 300.000 200.000 12.000 200 533.452 971.012 32.672 230.000 30.000 300.000 200.000 12.000 200 75616 0310 0320 0330 0340 0500 894.572 14.300 46.973 5.135 2.000 2.309.336 894.572 14.300 46.973 5.135 2.000 2.309.336 75615 962.980 962.980 0350 70.000 70.000 75601 70.000 70.000

Strona 5 / 21

Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód  budż etu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych  Podatek dochodowy od osób prawnych  Pobór podatków, opłat i niepodatkowych  należ n ości budż etowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i op łat R óż rozliczenia ne Część oświatowa subwencji ogólnej dla  jednostek samorz ądu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu pań stwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  Subwencje ogólne z budżetu pań stwa Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje  i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  porozumień  (umów) mi ędzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na  inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na  podstawie porozumień  (umów) mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego R óż ne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie w łasnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków  powiatów), samorz ądów województw, pozyskane  z innych źróde ł  Część równoważ ą ca subwencji ogólnej dla gmin  Subwencje ogólne z budżetu pań stwa Oświata i wychowanie  Oddziały przedszkolne w szko łach podstawowych 801 758

75621

2.262.213

2.262.213

0010 0020 75647

2.242.131 20.082 50.000

2.242.131 20.082 50.000

0910

50.000

50.000

16.998.067 16.846.567 75801 9.275.647 9.275.647

151.500

2920 75807 2920 75809

9.275.647 7.175.669 7.175.669 140.869

9.275.647 7.175.669 7.175.669 140.869

6610

98.343

98.343

6620

42.526

42.526

75814 0920 6290

130.631 120.000 10.631

120.000 120.000

10.631

10.631

75831 2920

275.251 275.251 169.500

275.251 275.251 169.500 9.500

80103

9.500

W pływy z ró żnych op łat Przedszkola W pływy z ró żnych op łat W pływy z us ług Stołówki szkolne  W pływy z us ług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 85154 80148 80104

0690

9.500 120.000

9.500 120.000 75.000 45.000 40.000 40.000

0690 0830

75.000 45.000 40.000

0830

40.000 130.000 130.000

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

130.000 130.000

Strona 6 / 21

Stołówki szkolne  W pływy z us ług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi W pływy z op łat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Pomoc społ eczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia spo łecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę zadań bie żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  z zakresu administracji  rz ądowej oraz innych zadań  zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy spo łecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę zadań bie żących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę w łasnych zadań  bie żących gmin (związków gmin)  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę w łasnych zadań  bie żących gmin (związków gmin)  Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę w łasnych zadań  bie żących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 852 851

80148 0830

40.000 40.000 130.000

40.000 40.000 130.000 130.000 130.000

85154 0480

130.000 130.000

3.926.487 85212 3.495.000

3.926.487 3.495.000

2010

3.477.000

3.477.000

2360

18.000

18.000

85213

12.692

12.692

2010

3.263

3.263

2030

9.429

9.429

85214

78.785

78.785

2030

78.785

78.785

85216 2030

142.446 142.446

142.446 142.446

85219

197.564 197.564

197.564 197.564

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na

realizacj ę w łasnych zadań  bie żących gmin (związków gmin) 

Podpisany. 2030

Strona 7 / 21

bie żących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę w łasnych zadań  bie żących gmin (związków gmin)  Kultura fizyczna i sport  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  Razem: 27.942.332 27.514.331 342.450 428.001 926 92605 2008 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 342.450 85219 2030 197.564 197.564 197.564 197.564

Tabela nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2010 

Symbol Dotacje ogół em Dział  Rozdział  §  z tego: Wydatki jednostek bud żetowych Ogół em Wynagrodzenia i skł adki od nich naliczone 1 750 750 751 751 754 754 852 2 3 4 120 203,00 120 203,00 2 196,00 2 196,00 3 700,00 3 700,00 3 477 000,00 3 263,00 3 480 263,00 3 606 362,00 5 7 8 105 507,00 105 507,00 2 196,00 2 196,00 0 0 102 009,00 3 263,00 105 272,00 212 975,00 z tego: Wydatki zwi ązane z realizacją ich statutowych zadań  9 14 696,00 14 696,00 0 0 3 700,00 3 700,00 10 411,00 0 10 411,00 28 807,00 10 0 0 0 0 0 0 3 364 580,00 0 3 364 580,00 3 364 580,00 Świadczenia na rzecz osób  fizycznych Wydatki ogół em Wydatki bie żące

75011 2010 Razem 75101 2010 Razem 75414 2010 Razem 85212 2010 85213 2010

120 203,00 120 203,00 120 203,00 120 203,00 2 196,00 2 196,00 3 700,00 3 700,00 2 196,00 2 196,00 3 700,00 3 700,00

3 477 000,00 112 420,00  3 263,00 3 263,00

852

Razem OGÓŁEM

3 480 263,00 115 683,00 3 606 362,00 241 782,00

Tabela nr 3 - Planowane Dotacje otrzymane na realizację  zadań wykonanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

L.p. 1 2 3 4 5 6 RAZEM: Miasto Sieradz Gmina Burzenin Gmina Pęczniew Gmina Sieradz Powiat Sieradzki Powiat Poddębicki Nazwa podmiotu Dział  758 758 758 758 758 758 Rozdział  75809 75809 75809 75809 75809 75809 §  6610 6610 6610 6610 6620 6620 Kwota 10 632,00 7 974,00 69 105,00 10 632,00 15 947,00

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

Strona 8 / 21

26 579,00 140 869,00

Razem:

27.942.332 27.514.331

342.450

428.001

Tabela nr 2 - Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2010 

Symbol Dotacje ogół em Dział  Rozdział  §  z tego: Wydatki jednostek bud żetowych Ogół em Wynagrodzenia i skł adki od nich naliczone 1 750 750 751 751 754 754 852 2 3 4 120 203,00 120 203,00 2 196,00 2 196,00 3 700,00 3 700,00 3 477 000,00 3 263,00 3 480 263,00 3 606 362,00 5 7 8 105 507,00 105 507,00 2 196,00 2 196,00 0 0 102 009,00 3 263,00 105 272,00 212 975,00 z tego: Wydatki zwi ązane z realizacją ich statutowych zadań  9 14 696,00 14 696,00 0 0 3 700,00 3 700,00 10 411,00 0 10 411,00 28 807,00 10 0 0 0 0 0 0 3 364 580,00 0 3 364 580,00 3 364 580,00 Świadczenia na rzecz osób  fizycznych Wydatki ogół em Wydatki bie żące

75011 2010 Razem 75101 2010 Razem 75414 2010 Razem 85212 2010 85213 2010

120 203,00 120 203,00 120 203,00 120 203,00 2 196,00 2 196,00 3 700,00 3 700,00 2 196,00 2 196,00 3 700,00 3 700,00

3 477 000,00 112 420,00  3 263,00 3 263,00

852

Razem OGÓŁEM

3 480 263,00 115 683,00 3 606 362,00 241 782,00

Tabela nr 3 - Planowane Dotacje otrzymane na realizację  zadań wykonanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

L.p. 1 2 3 4 5 6 RAZEM: Miasto Sieradz Gmina Burzenin Gmina Pęczniew Gmina Sieradz Powiat Sieradzki Powiat Poddębicki Nazwa podmiotu Dział  758 758 758 758 758 758 Rozdział  75809 75809 75809 75809 75809 75809 §  6610 6610 6610 6610 6620 6620 Kwota 10 632,00 7 974,00 69 105,00 10 632,00 15 947,00 26 579,00 140 869,00

Tabela nr 4 - Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Dział  Rozdział  Nazwa Plan Wydatki bie żące Wydatki jednostek bud żetowych Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych Z tego: dotacje na świadczenia zadania bie żące obsługa Z tego Wydatki maj ątkowe Z tego:   Inwestycje i zakupy  inwestycyjne

na rzecz osób  długu fizycznych

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

Strona 9 / 21

RAZEM:

140 869,00

Tabela nr 4 - Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Dział  Rozdział  Nazwa Plan Wydatki bie żące Wydatki jednostek bud żetowych Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  1 010       01010 2 3 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi        600       630       63003 60016 01030 01095 Izby rolnicze Pozostała działalność  Transport i łączność  Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie  upowszechniania turystyki 700       70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710       71014 Działalność u s ługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne     750          75011 75022 71035 Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie  Rady gmin (miast i miast na  prawach powiatu)    75023 Urzędy gmin (miast i miast na  2828435 prawach powiatu)    75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego    751    75095 Pozostała działalność  Urzędy naczelnych organów  w ładzy pań stwowej, kontroli 101010 2196 78000 2196 77500 2196 53700 2196 23800 0 0 0 500 0 0 0 23010 0 23010 0 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 2785935 2785435 2242935 542500 0 500 0 42500 42500 6000 3260278 120203 150630 6000 3194768 120203 150630 6000 3065768 120203 22630 0 2402142 105507 0 6000 663626 14696 22630 0 0 0 0 0 129000 0 128000 0 0 0 0 0 65510 0 0 0 65510 0 0 71000 65000 71000 65000 71000 65000 0 0 71000 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166467 166467 166467 166467 166467 166467 0 0 166467 166467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19706 500 2270481 2270481 3011737 3011737 19706 500 551424 551424 192887 192887 19706 500 551424 551424 192887 192887 0 0 0 0  169938 169938 19706 500 551424 551424 22949 22949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1719057 1719057 2818850 2818850 0 0 1719057 1719057 2818850 2818850 4 2344245 2324039 5 20206 0 6 20206 0 7 0 0 8 20206 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 2324039 2324039 13 2324039 2324039 Z tego: dotacje na świadczenia zadania bie żące obsługa Z tego Wydatki maj ątkowe Z tego:   Inwestycje i zakupy  inwestycyjne

na rzecz osób  długu fizycznych

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

sądownictwa    75101 Urzędy naczelnych organów  2196 2196 2196 2196 0 0 0 0

i ochrony prawa oraz 

Strona 10 / 21

0

0

w ładzy pań stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa    75101 Urzędy naczelnych organów  w ładzy pań stwowej, kontroli i ochrony prawa  754    Bezpieczeń stwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       756    75412 75414 Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Dochody od osób prawnych,  od osób fizycznych i od  innych jednostek nieposiadaj ących osobowości prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich  poborem    75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn o ści bud żetowych 757       75702 Obsługa d ługu publicznego Obsługa papierów  warto ściowych, kredytów  i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758       801          80101 80103 75818 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe  Oświata i wychowanie  Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szko łach podstawowych             80104 80110 Przedszkola Gimnazja 816695 3382108 154600 61230 816695 3382108 154600 61230 786000 2801484 154600 61230 618130 2510080 0 0 167870 291404 154600 61230 5400 446694 0 0 25295 133930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126000 126000 126000 126000 126000 126000 10123641 5669547 446415 0 0 8479950 4848610 424260 126000 126000 1643691 820937 22155 0 0 452094 0 0 0 0 476834 293894 23215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 250000 250000 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 0 250000 0 0 0 0 110000 110000 110000 80000 30000 0 0 0 0 0 375422 8700 110000 375422 8700 110000 311422 8700 110000 67204 0 80000 244218 8700 30000 30000 0 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384122 384122 320122 67204 252918 30000 34000 0 0 0 2196 2196 2196 2196 0 0 0 0 0 0

11052569 11052569 5963441 469630 5963441 469630

80113 Dowożenie uczniów do szkół  80146 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli

      851         

80148 80195

Stołówki szkolne  Pozostała działalność  Ochrona zdrowia

130120 74745 135000 5000 125000

130120 74745 135000 5000 125000

129620 74745 66220 5000 56220

78870 0 3100 0 3100

50750 74745 63120 5000 53120

0 0 62900 0 62900

500 0 5880 0 5880

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

85153 85154

Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

Strona 11 / 21

  

85195

Pozostała działalność 

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

     

85153 85154

Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5000 125000

5000 125000

5000 56220

0 3100

5000 53120

0 62900

0 5880

0 0

0 0

0 0

   852         

85195

Pozostała działalność  Pomoc społeczna

5000 4648586 56000 3477000

5000 4648586 56000 3477000

5000 639775 56000 112420

0 534897 0 102009

5000 104878 56000 10411

0 0 0 0

0 4008811 0 3364580

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

85202 85212

Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  społecznego

  

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre  świadczenia z pomocy  społecznej, niektóre  świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj ęciach w centrum  integracji społecznej

12692

12692

12692

12692

0

0

0

0

0

0

  

85214

Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

258785

258785

0

0

0

0

258785

0

0

0

           

85215 85216 85219 85228

Dodatki mieszkaniowe Zasiłki sta łe Ośrodki pomocy spo łecznej U sługi opiekuń cze i specjalistyczne usługi opiekuń cze

170000 142446 451663 10000

170000 142446 451663 10000

0 0 448663 10000

0 0 420196 0

0 0 28467 10000

0 0 0 0

170000 142446 3000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

   854   

85295

Pozostała działalność  Edukacyjna opieka wychowawcza

70000 110605

70000 110605

0 104411

0 97460

0 6951

0 0

70000 6194

0 0

0 0

0 0

     

85401

Świetlice szkolne

109785 820

109785 820

103591 820

97460 0

6131 820

0 0

6194 0

0 0

0 0

0 0

85446 Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli 900    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1296029

1296029

736029

0

736029

560000

0

0

0

0

  

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

155000

155000

155000

0

155000

0

0

0

0

0

     

90003 90004

Oczyszczanie miast i wsi  Utrzymanie zieleni

50000 50000

50000 50000

50000 50000

0 0

50000 50000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

w miastach i gminach 

Strona 12 / 21

  

90015

Oświetlenie ulic, placów 

416029

416029

416029

0

416029

0

0

0

0

0

     

90003 90004

Oczyszczanie miast i wsi  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

50000 50000

50000 50000

50000 50000

0 0

50000 50000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

  

90015

Oświetlenie ulic, placów  i dróg 

416029

416029

416029

0

416029

0

0

0

0

0

  

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

560000

560000

0

0

0

560000

0

0

0

0

   921   

90095

Pozostała działalność  Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego

65000 5428302

65000 783956

65000 57456

0 0

65000 57456

0 726500

0 0

0 0

0 4644346

0 4644346

  

92105 Pozostałe zadania w zakresie  kultury

4302274

13000

11000

0

11000

2000

0

0

4289274

4289274

  

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

794028

438956

33456

0

33456

405500

0

0

355072

355072

         926      

92116 92118 92195

Biblioteki Muzea Pozostała działalność  Kultura fizyczna i sport 

234000 85000 13000 145400 127000

234000 85000 13000 145400 127000

0 0 13000 18400 0

0 0 0 0 0

0 0 13000 18400 0

234000 85000 0 127000 127000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

92605

Zadania w zakresie kultury  fizycznej i sportu 

  

92695

Pozostała działalność  Wydatki razem:

18400

18400

18400 16372002

0 11836887

18400

0

0

0

0

0 11 571 802 

34813017 23241215

4 535 115  1958494

4660719 250000 11571802

Tabela nr 5 - Plan zadań inwestycyjnych na rok 2010

Lp. Wyszczególnienie Okres realizacji Łączne nak łady finansowe Przewidywane nak łady poniesione w latach ubieg łych Własne bud żet kredyt Nakłady w 2010 roku P ożyczki WFOŚ  i GW 1 1. 2 Wykonanie wodociągu grupowego dla wschodniej cz ęści gminy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Grabince  ? etap IIDz. 010 rozdz. 01010 §  6050 2. Modernizacja dróg dojazdowych do  gruntów rolnych: Mogilno, Głaniszew Zagajew, Socha ? Ustków, Kamionacz NobelaDz. 600 rozdz. 60016 § 6050 3. Utworzenie świetlicy wiejskiej z urządzeniami zabawowo ? rekreacyjnymi w miejscowo ści DzierząznaDz. 921 rozdz. 92109 § 6050 20072010 400.000 44.928 355.072 355.072 Urząd GiM Warta 2010 800.000 800.000 800.000 Urząd GiM Warta 3 2008 2011 4 4.790.000 557.996 5 6 2.320.060 7 8 9 100.000 10 11 2.420.060 12 Urząd GiM Warta Środki MGFOŚ Inne Ogółem Jednostka organizacyjna realizuj ąca program

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

4. ? Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko ? w ramach 20072013 23.675.920 3.607.519 1.160.475 6.870.685 8.031.160

Strona 13 / 21

Urząd GiM Warta

w miejscowo ści DzierząznaDz. 921 rozdz. 92109 § 6050 4. ? Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko ? w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO z tego:   -Przebudowa SUW wraz z infrastrukturą  towarzysz ącą w miejscowo ści Jeziorsko Gmina Warta (Dz.II.1)Dz. 010 01010 §  6050   -Przebudowa drogi dojazdowej do przystani jachtowej w miejscowo ści Ostrów Warcki (Dz.I.1)Dz. 600 60016 §  6050   -Budowa przystani jachtowej w Ostrowie  Warckim wraz z infrastrukturą towarzysz ącą  (Dz.III.5)Dz. 630 63003 § 6050   -Budowa przystani kajakowej w Warcie  wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą(Dz.III.5) Dz. 630 63003 § 6050   -Portal internetowy(Dz.III.5)Dz. 630 63003 § 6050   -Adaptacja stadionu w mieście Warta na cele kulturalne(Dz.V.4)Dz. 921 92105 §  6050   -Budowa hali wielofunkcyjnej w Warcie  (Dz.V.4)Dz. 921 92105 § 6050 5. Budowa zintegrowanego Systemu e-U sług Publicznych Województwa Łódzkiego  (Wrota regionu Łódzkiego)Dz. 750 rozdz.  75095 § 6630   1. Wydatki inwestycyjne Zakupy inwestycyjne - komputerowe Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060   Razem:       4.701.117 6.870.685 100.000 11.671.802     2010   42.500   4.658.617 6.870.685 42.500 100.000 11.629.302 42.500   Urząd GiM Warta 20072013 20092010 30.000 6.990 23.010 23.010 Urząd Marszałkowski w  Łodzi 4.778.793 177.170 1.160.475 2.191.833 3.352.308 Urząd GiM Warta 20072013 20072013 1.939.832 987.704 936.966 936.966 Urząd GiM Warta 300.000 120.000 70.000 70.000 Urząd GiM Warta 20072013 3.577.109 357.839 1.071.001 1.071.001 Urząd GiM Warta 20072013 10.821.380 652.768 1.677.849 1.677.849 Urząd GiM Warta 20072013 1.033.964 104.124 919.057 919.057 Urząd GiM Warta 20072013 1.224.842 1.207.914 3.979 3.979 Urząd GiM Warta 20072013 23.675.920 3.607.519 1.160.475 6.870.685 8.031.160 Urząd GiM Warta

Tabela nr 6 - Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Warta 

L.p. 1. 2. Wyszczególnienie  Spłata pożyczek i kredytów  Kredyty Ogół em: Klasyfikacja § 992  § 952  Przychody 0 8 890 852,00 8 890 852,00 Rozchody 2 020 167,00 0 2 020 167,00

Równowaga budżetu 2010

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

Dochody 27 942 332,00 + Przychody 8 890 852,00 = 36 833 184,00  Wydatki 34 813 017,00 + Rozchody 2 020 167,00 = 36 833 184,00 

Strona 14 / 21

 

Razem:

 

 

 

4.701.117 6.870.685 -

100.000

-

11.671.802

 

Tabela nr 6 - Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Warta 

L.p. 1. 2. Wyszczególnienie  Spłata pożyczek i kredytów  Kredyty Ogół em: Klasyfikacja § 992  § 952  Przychody 0 8 890 852,00 8 890 852,00 Rozchody 2 020 167,00 0 2 020 167,00

Równowaga budżetu 2010 Dochody 27 942 332,00 + Przychody 8 890 852,00 = 36 833 184,00  Wydatki 34 813 017,00 + Rozchody 2 020 167,00 = 36 833 184,00  Tabela nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  określonych w ?Gminno ? Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii? 

Dz. 851 85154 85153 Ogół em: Rozdział  Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zwalczanie narkomanii 130.000 Nazwa Dochody 130.000 130.000 Wydatki 130.000 125.000 5.000 130.000

Tabela nr 8 - Wydatki z Funduszu Sołeckiego na rok 2010

lp. Nazwa Soł ectwa Klasyfikacja budżetowa: dział , rozdział  Transport i ł ą czność 600 Rozdział  60016 Gospodarka mieszkaniowa700Rozdział  70005 Bezp. Publ. i ochrona  przeciwpo żarowa 754Rozdział  75412 Gospodarka komunalna i ochrona  środ. 900Rozdział  90015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Augustynów  Bartochów  Jakubice Cielce Czartki Duszniki Dzierzązna Gać Warcka Glinno Głaniszew 3 5 814,93                   6 374,05    8 834,21                10 467,00                         4    12 457,00 14 984,61    7 559,40          9 281,52    11 115,22    6 000,00    2 Podpisany. 000,00       5          15 252,99                                        6                                                 6 687,16 7                   8 400,00                               Kultura i ochrona  dziedzictwa narod. 921Rozdział  92109 Kultura fizyczna i sport  926Rozdział  92695 8 9 5 814,93  12 457,00  14 984,61 15 252,99 7 559,40 10 467,00 8 400,00 6 374,05 9 281,52 8 834,21 11 115,22 7 223,93 9 639,36 10 444,50 Razem

11 G ołuchy -Łabędzie    12 13 14 Góra  Grzybki Jeziorsko 7 223,93 3 639,36 10 444,50

15ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Kamionacz 8 802,34    16 17 Kawęczynek Klonówek        6 000,00   

Strona 10 802,34 15 / 21

6 000,00 6 687,16

Ogół em:

130.000

130.000

Tabela nr 8 - Wydatki z Funduszu Sołeckiego na rok 2010

lp. Nazwa Soł ectwa Klasyfikacja budżetowa: dział , rozdział  Transport i ł ą czność 600 Rozdział  60016 Gospodarka mieszkaniowa700Rozdział  70005 Bezp. Publ. i ochrona  przeciwpo żarowa 754Rozdział  75412 Gospodarka komunalna i ochrona  środ. 900Rozdział  90015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Augustynów  Bartochów  Jakubice Cielce Czartki Duszniki Dzierzązna Gać Warcka Glinno Głaniszew 3 5 814,93                   6 374,05    8 834,21                10 467,00                            6 000,00                                                 4    12 457,00 14 984,61    7 559,40          9 281,52    11 115,22    6 000,00    2 000,00                                        11 361,47          5          15 252,99                                              3 294,00       9 100,00 8 632,93       6 843,72                6                                                 6 687,16       2 453,83 12 390,26          8 252,72                      7                   8 400,00                                                                            Kultura i ochrona  dziedzictwa narod. 921Rozdział  92109 Kultura fizyczna i sport  926Rozdział  92695 8 9 5 814,93  12 457,00  14 984,61 15 252,99 7 559,40 10 467,00 8 400,00 6 374,05 9 281,52 8 834,21 11 115,22 7 223,93 9 639,36 10 444,50 10 802,34 6 000,00 6 687,16 8 789,48 8 767,12 5 747,83 12 390,26 7 671,10 9 100,00 8 632,93 8 252,72 9 482,80 6 843,72 6 500,00 11 361,47 10 399,77 Razem

11 G ołuchy -Łabędzie    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Góra  Grzybki Jeziorsko Kamionacz Kawęczynek Klonówek  Krąków  Lasek Lipiny Małków  Maszew 7 223,93 3 639,36 10 444,50 8 802,34       8 789,48 8 767,12       7 671,10

23 Miedze - Grabinka    24 25 26 27 28 29 30 31 32 Miedźno Mikołajewice Mogilno Ostrów Warcki  Piotrowice Proboszczowice Raczków  Rożdżały Rossoszyca       9 482,80    6 500,00    10 399,77 12 144,25 16 729,09

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

Strona 16 / 21

12 144,25 16 729,09

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Proboszczowice Raczków  Rożdżały Rossoszyca Raszelki Socha Tądów Dolny  Tądów Górny  Tomisławice Ustków  Witów  Włyń  Wola Miłkowska

   10 399,77 12 144,25 16 729,09          7 089,74       6 552,97      

                                         

11 361,47          6 485,87 9 818,28          11 629,85    1 500,00 7 961,98   

                  5 412,35    7 559,40       9 933,61      

                                 1 672,03      

                                         

11 361,47 10 399,77 12 144,25 16 729,09 6 485,87 9 818,28 5 412,35 7 089,74 7 559,40 11 629,85 6 552,97 13 105,64 7 961,98 7 179,20

42 Wola Zadąbrowska 7 179,20 Nowa Wieś  43 Wola Zadąbrowska 6 888,45 Stara Wieś  44 Zadąbrów Rudunek  7 537,04 45 Zadąbrów Wiatraki  7 492,30 46 47 48 Razem: Zagajew Zaspy Kolonia Zielęcin    7 067,37    181 424,00

  

  

  

  

  

6 888,45

               16 467,00

      9 482,80    7 783,00 129 421,00

               66 029,00

               31 456,00

               8 400,00

7 537,04 7 492,30 9 482,80 7 067,37 7 783,00 433 197,00 

Tabela nr 9 - Wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Warta realizowane w latach 2010? 2012

Lp. Wyszczególnienie Okres realizacji Łączne nakłady Nakłady poniesione finansowe w latach ubieg łych 2010 2011 2012 realizuj ąca program 1 1. 2 Wykonanie wodociągu grupowego dla wschodniej części gminy wraz z modernizacj ą stacji uzdatniania wody w Grabince - etap IIDz. 010 rozdz. 01010 § 6050 2. "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko" w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych  projektów Kluczowych RPO z tego:   -Przebudowa SUW wraz z infrastrukturą towarzysz ącą  w miejscowo ści Jeziorsko Gmina Warta (Dz.II.1) Dz. 010 01010 §  6050   -Przebudowa drogi dojazdowej do przystani jachtowej w miejscowo ści Ostrów Warcki (Dz.I.1) Dz. 600 60016 § 6050   ID: 2007-2013 1.033.964 104.124 919.057 3.415 3.521 Urząd GiM Warta 2007-2013 1.224.842 1.207.914 3.979 4.101 4.228 Urząd GiM Warta 2007-2013 23.675.920 3.607.519 8.031.160 6.932.337 5.016.438 Urząd GiM Warta 3 2008-2011 4 4.790.000 5 557.996 6 7 8 9 Urząd GiM Warta Nakłady w roku Jednostka organizacyjna

2.420.060 1.811.944

RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany. -Budowa przystani jachtowej w Ostrowie Warckim wraz  2007-2013

z infrastrukturą towarzysz ącą (Dz.III.5) Dz. 630 63003 § 6050

10.821.380

652.768

1.677.849 3.534.557 4.935.263

Strona 17 / 21 Urząd GiM Warta

 

-Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą 

2007-2013

3.577.109

357.839

1.071.001 2.096.377

34.029

Urząd GiM Warta

 

-Przebudowa drogi dojazdowej do przystani jachtowej w miejscowo ści Ostrów Warcki (Dz.I.1) Dz. 600 60016 § 6050

2007-2013

1.033.964

104.124

919.057

3.415

3.521

Urząd GiM Warta

 

-Budowa przystani jachtowej w Ostrowie Warckim wraz  z infrastrukturą towarzysz ącą (Dz.III.5) Dz. 630 63003 § 6050

2007-2013

10.821.380

652.768

1.677.849 3.534.557 4.935.263

Urząd GiM Warta

 

-Budowa przystani kajakowej w Warcie wraz z infrastrukturą  towarzysz ącą (Dz.III.5) Dz. 630 63003 § 6050

2007-2013

3.577.109

357.839

1.071.001 2.096.377

34.029

Urząd GiM Warta

   

-Portal internetowy (Dz.III.5) Dz. 630 63003 § 6050 -Adaptacja stadionu w mieście Warta na cele kulturalne (Dz.V.4) Dz. 921 92105§ 6050

2007-2013 2007-2013

300.000 1.939.832

120.000 987.704

70.000 936.966

70.000 4.802

20.000 4.951

Urząd GiM Warta Urząd GiM Warta

 

-Budowa hali wielofunkcyjnej w Warcie (Dz.V.4) Dz. 921 92105§  2007-2013 6050

4.778.793

177.170

3.352.308 1.219.085

14.446

Urząd GiM Warta

 

OGÓŁEM

 

 

 

10.451.220 8.744.281 5.016.438

 

Tabela nr 10 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010

Symbol Dział Rozdział § I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku II. Przychody 900 90011 2960 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki 900 90011 4210 4300 6110 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozosta łych Wydatki inwestycyjne funduszy celowych IV. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku  100.500 90.000 90.000 90.000 90.000 190.000 190.000 190.000 40.000 50.000 100.000 500 Wyszczególnienie Plan na 2010 rok

Tabela nr 11 - Prognoza długu

Wyszczególnienie Stan zobowiązań  j.s.t. na 31.12.2009 r. Planowane do spł aty zobowiązania w roku 2010 Zobowiązania wg tytułów  dłu żnych z tego: 1) emisja papierów  warto ściowych 2) kredyty 3) p o życzki 4.311.322,00 2.753.677,42 1.361.407 658.760 8.890.852 11.840.767 2.094.917,42 2.892.296 2.285.789 2.285.789 2.285.789 1.797.713 293.391,00 351,023 304,571 56,306 23,607 1.359.410,42     7.064.999,42 2.020.167 Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2010 8.890.852 Stan zobowiązań  pozostałych do spł aty na 31.12.2010 13.935.684,42 3.243.319 2.590.360 2.342.095 2.309.396 1.797.713 1.652.801,42 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Planowana spł ata w latach

4)ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. przyj ęte depozyty 5) wymagalne zobowi ązan.   jednostek bud żetow. -

Podpisany.

Strona 18 /  21    

3) p o życzki 4) przyj ęte depozyty 5) wymagalne zobowi ązan.     jednostek bud żetow. pozost. jednostek sektora fin. publ. wynikaj ące z ustaw  i orzeczeń  sądu, udziel. por ęcz. i gwarancji i innych  tytu łó w Razem (od 1 - do 5) Odsetki od pożyczek, kredytów,  papierów warto ściowych, dyskonto Niewymagalne zobowiązania z tytułu por ęczeń  i gwarancji  (kwota objęta por ęcz.) Ogół em:

2.753.677,42 -

658.760 -

-

2.094.917,42 -

351,023 -

304,571 -

56,306 -

23,607 -

-

1.359.410,42        

7.064.999,42 560.000

2.020.167 250.000

8.890.852 900.000

13.935.684,42 1.210.000

3.243.319 2.590.360 2.342.095 2.309.396 1.797.713 1.652.801,42 400.000 300.000 200.000 150.000 100.000 60.000

21.000

21.000

-

-

-

-

-

-

-

-

7.645.999,42

2.291.167

9.790.852

15.145.684,42

3.643.319 2.890.360 2.542.095 2.459.396 1.897.713 1.712.801,42

Tabela nr 12 - Plan finansowy na rok 2010 dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału Dział  1. Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie  W pływy z ró żnych op łat 2. Pomoc społ eczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W pływy z tytu łu zwrotów wyp łaconych świadczeń  z funduszu alimentacyjnego  RAZEM 0980 33.700 33.818 852 85212 750 75011 0690 Klasyfikacja Rozdział  §  Kwota planu

118 118 118 33.700 33.700

Przewodniczący Rady Grzegorz Kopacki Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/259/2010 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 11 stycznia 2010 r.

Strona 19 / 21 ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany. DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU GMINY I MIASTA WARTA PODMIOTOM 

NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Grzegorz Kopacki Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/259/2010 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 11 stycznia 2010 r. DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU GMINY I MIASTA WARTA PODMIOTOM  NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/259/2010 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 11 stycznia 2010 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

Strona 20 / 21

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/259/2010 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 11 stycznia 2010 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010

ID: RVEJW-FYNDX-MOXTY-RFJJZ-BUPOY. Podpisany.

Strona 21 / 21
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 12/09 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 16 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 17 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/209/09 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 11 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2011 - 2032? oraz ?Regulaminu udzielania i rozliczania z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka dotacji celowych na dofinansowanie prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest?

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 9 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Goszczanów a Gminą i Miastem Warta w sprawie przebudowy i finansowania drogi gminnej Poradzew ? Wacławów

porady prawne online

Porady prawne

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Reprezentacja gminy

  Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVII/175/10 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sokolniki oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • uchwała nr L/382/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w Rzgowie

 • uchwała nr LIII/409/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • uchwała nr XXXII/191/2010 Rady Gminy Radomsko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/151/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 4 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/151/2009 Rady Gminy Radomsko z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • uchwała nr XXXII/272/2010 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VI/38/2003 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobroń

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.