Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XLIII/511/10 Rady Miasta Kutno z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Kutno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2010-03-17
Organ wydający:Rada Miasta Kutno
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 74 pozycja: 595
Hasła:statuty gmin,miast,powiatów,województwa

UCHWAŁA NR XLIII/511/10 RADY MIASTA KUTNO z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Kutno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591? z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457? z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337? z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458? z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Miasta Kutno przyjętym uchwałą Nr X/126/03 Rady Miasta Kutno z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kutno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 326, poz. 2758 i z 2008 r. Nr 401, poz.4151) wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku Nr 5 do Statutu Miasta Kutno - WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA KUTNO : a) skreśla się poz.2 " Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie", b) skreśla się poz. 3 " Centrum Badań Srodowiska w Kutnie", c) poz. 17 otrzymuje brzmienie: "17. Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 " Jarzębinka" w Kutnie", d) poz. 18 otrzymuje brzmienie: " Przedszkole Miejskie Nr 5 " Stokrotka" w Kutnie", 2) W załączniku Nr 6 do Statutu Miasta Kutno- WYKAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH ZE 100% UDZIAŁEM MIASTA KUTNO poz.3 otrzymuje brzmienie: " Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Kutnie".  §   2 .  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Kutno Jacek Sikora

ID: MESQO-OMOEC-OPQXJ-AVQCN-QAAOH. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/363/09 Rady Miasta Kutno z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Kutno z dnia 4 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Kutno

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/84/11 Rady Miasta Kutno z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Kutno z dnia 6 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Kutno za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/439/09 Rady Miasta Kutno z dnia 3 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Miasta Kutno "Zarząd Nieruchomości Miejskich" oraz nadania zakładowi Statutu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XLIII/494/10 Rady Miasta Kutno z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 • uchwała nr XLIV/346/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: Regulaminu przyznwania stypendiów sportowych zawodnikom osiagającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, zamieszkałym na terenie Gminy Biała Rawska

 • informacja nr 1/2010 Starosty Sieradzkiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali

 • informacja Starosty Łęczyckiego w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali

 • porozumienie Burmistrza Miasta Łowicza; Wójta Gminy Nieborów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie współdziałania Gminy Miasta Łowicza z Gminą Nieborów w zakresie wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów i Gminy Miasta Łowicza oraz udzielenia dotacji na ten cel


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.