Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/38/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Miasto inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Miasta Łęczyca
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 117 pozycja: 1061
Hasła:dotacje

UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY MIASTA ŁĘCZYCA z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Miasto inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591; zmiany 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 oraz Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz.717 oraz Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 ; z 2005 roku Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 roku Nr 17 poz.128 Nr 181 poz.1337; z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008 roku Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52 poz.420; Nr 157 poz.1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675); oraz art.221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1240; zmiany: Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) Rada Miasta Łęczyca uchwala, co następuje: § 1. Uchwałę stosuje się do udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Miasta Łęczyca innych niż określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. § 2. Z inicjatywą zlecenia realizacji zadań publicznych finansowanych dotacją z budżetu Gminy Miasta Łęczyca występuje Burmistrz Miasta umieszczając wykaz zadań na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, określając: 1) rodzaj zadania; 2) termin składania ofert. § 3. 1. Dotacje na realizację zadań objętych uchwałą przyznawane są na wniosek złożony przez ubiegającego się o realizację zadania wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać: 1) dane o ubiegającym się o realizację zadania, zakres działania podmiotu wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu; 2) szczegółowy opis zadania; 3) termin i miejsce realizacji zadania; 4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, w tym wielkość oczekiwanej dotacji z budżetu Gminy Miasta. 3. Do wniosku należy załączyć aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy, upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oraz oświadczenie, że podmiot nie działa w celu osiągnięcia zysku. 4. Do wniosku wnioskodawca załącza zaświadczenie lub inny dokument o posiadaniu rachunku bankowego oraz o numerze tego rachunku. 5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Burmistrz wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia wniosku. Wniosek, który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie nie jest rozpatrywany. 6. W przypadku złożenia wniosków na realizację tego samego zadania przez kilku wnioskodawców, Burmistrz dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. 7. Burmistrz ma prawo dokonania oceny oferty i wyboru wykonawcy zadania, w przypadku, gdy złożony zostanie tylko jeden wniosek.

Id: ZDYJZ-GZWRB-SBVON-FVNXH-TNPXU. Podpisany

Strona 1

§ 4. Zlecenie wykonania zadania oraz przekazanie dotacji na jego realizację następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Łęczyca, a Wnioskodawcą. § 5. Udzielona dotacja określona w § 1 podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 6. 1. Burmistrz Miasta bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu. 2. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Burmistrza, bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania. 3. Zakres kontroli obejmuje: a) wykonanie zadania zgodnie z umową, b) udokumentowanie realizowanego zadania, c) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miasta. 4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. 5. Na podstawie protokołu z kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy, Burmistrz ma prawo do: a) wezwania podmiotu do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, b) wstrzymania przekazywania środków oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. § 7. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne. 2. Rozliczenie wykorzystania dotacji określonych w § 1 niniejszej uchwały Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta. 3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta za dany rok budżetowy. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 9. Traci moc uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Łęczyca, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań. § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Łęczyca Paweł Kulesza

Id: ZDYJZ-GZWRB-SBVON-FVNXH-TNPXU. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 r. Wniosek o dotację dla jednostki pozarządowej na realizacje zadań ....................................................................................................................................................... I. Dane dotyczące wnioskodawcy: 1.Nazwa jednostki ................................................................................................................ 2.Siedziba .......................................... .................................................................................. 3. Status prawny .................................................................................................................... 4. Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ..................................................................................... 5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który wnioskodawca chce, aby przelano przyznane środki ................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................ 6. NIP .................................................................................................................................... 7. REGON ............................................................................................................................. 8. Dane dotyczące pełnomocnika ........................................................................... ............................................................................................................................................ 9. Imię i nazwisko ................................................................................................................. 10. Miejsce zamieszkania ....................................................................................................... 11. Seria i numer dowodu tożsamości .................................................................................... 12. Informacja o posiadanych zasobach kadrowych wskazujących na możliwości wykonania zadania ................................................................................................................................. .....................................................................................

............................................................................................... ............................................................................................................ 13. Zakres działalności podmiotu wynikający ze Statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu: .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................... II. Cele zadania: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. III. Czas i miejsce realizacji zadania: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. IV. Opis zadania: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. VI. Źródła finansowania zadania:

Id: ZDYJZ-GZWRB-SBVON-FVNXH-TNPXU. Podpisany Strona 1

-Środki własne jednostki -

-Dotacja Gminy Miasta -

-Razem -

Ocena wniosku przez właściwe stanowisko pracy Urzędu Miasta. ................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................... ................................................................................................. Załączniki: 1. Oświadczenie, że podmiot nie działa w celu osiągania zysku. 2. Dokument rejestrowy, np. KRS, inny 3. Upoważnienie do składania oświadczeń woli bądź pełnomocnictwo ................................ podpis

Id: ZDYJZ-GZWRB-SBVON-FVNXH-TNPXU. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 r. ............................................ Nazwa jednostki składającej sprawozdanie Sprawozdanie za okres ........................................... z wykonania dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Łęczyca 1) Nazwa zadania ........................................................................................................................................... 2) Termin realizacji /czasookres/ .......................................................................................................................................... 3) Miejsce realizacji ........................................................................................................................................... 4) Główny organizator /nazwa stowarzyszenia, koordynator/ ........................................................................................................................................... 5) Współorganizatorzy zadania /inne związki i stowarzyszenia/ ........................................................................................................................................... 6) Liczba uczestników /planowana i faktyczna/ ........................................................................................................................................... 7) Rozliczenie finansowe /globalne rozliczenie dotacji tj. wpływy i wydatki/ 8) Rozliczenie merytoryczne /opis przebiegu realizacji zadań/ 9) Rozliczenie rzeczowe /kserokopie rachunków, faktur, umów, inne dokumenty/

Rozliczenie finansowe dotacji- wydatki poniesione na realizację zadania. Lp. Nazwa zadania Kwota ogółem: (zł) z tego: ze środków pochodzących z dotacji z budżetu miasta ze środków własnych

Razem

......................................... ........................................................ pieczątka i podpis osoby upoważnionej ........................................................ pieczątka i podpis gł. księgowego

Id: ZDYJZ-GZWRB-SBVON-FVNXH-TNPXU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1625

  uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/451/10 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/519/10 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/498/10 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/409/2010 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 15 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wieruszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Domaniewice z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i formularzy informacji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 • uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/251/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 09.11.2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łęczyca w 2011r.

 • uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/374/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 września 2010 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Irysowej na ulicę Księdza Kanonika Włodzimierza Paszkowskiego w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk

 • uchwała nr V/38/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego

 • uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/22/2011 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.