Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nieborów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Nieborów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 117 pozycja: 1065
Hasła:sport

UCHWAŁA NR VII/25/2011 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nieborów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się warunki i tryb finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwoju sportu na terenie Gminy Nieborów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wskazuje się cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Nieborów zamierza osiągnąć jako ciągłą poprawę warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz podnoszenie poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Myczka

Id: CLLHW-DNWJR-RUOPR-HSXVG-UECGB. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VII/25/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 lutego 2011 r. Warunki i tryb finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwoju sportu na terenie Gminy Nieborów § 1. 1. Na zadanie własne, określone w § 1 niniejszej uchwały kluby sportowe, działające na obszarze Gminy Nieborów i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu Gminy Nieborów dotację celową, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2. Dotacja może być przeznaczona, w szczególności na: 1) realizację programów sportowego zawodników lub drużyn, w tym między innymi na: a) wynagrodzenie kadry szkoleniowej, b) obozy szkoleniowe i zgrupowania; 2) organizację i udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym między innymi na: a) obsługę sędziowską i medyczną, b) zakup pucharów, dyplomów i nagród, c) dożywianie zawodników, w tym zakup artykułów konsumpcyjnych, napojów regenerujących, d) transport i delegacje, w tym noclegi i wyżywienie w trakcie zawodów dla zawodników i trenerów, e) zabezpieczenie imprez sportowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504), f) koszty usług, m.in. wynajmu obiektów sportowych, kabin wc., nagłośnienia, sprzętu, poligrafii itp.; 3) wydatki bieżące z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym między innymi na: a) opłaty regulaminowe, b) badania lekarskie, c) ubezpieczenia zawodników, d) zakup leków dla zawodników; 4) wydatki bieżące z tytułu wynajmu, utrzymania lub remontów obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu; 5) wydatki bieżące lub majątkowe z tytułu zakupu sprzętu sportowego, utrzymania lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu; 6) wydatki z tytułu modernizacji obiektu lub urządzenia sportowego służącego uprawianiu sportu, - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przyczyni się podniesienia poziomu sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych. 3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania określa Rada Gminy Nieborów w drodze uchwały, podjętej w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. § 2. W roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Nieborów dotację na jeden projekt.

Id: CLLHW-DNWJR-RUOPR-HSXVG-UECGB. Podpisany Strona 1

§ 3. Kluby sportowe mogą być wspierane przez Gminę Nieborów organizacyjnie i rzeczowo. § 4. 1. Formy wsparcia organizacyjnego klubu sportowego niżej wymienione są nieodpłatne: 1) doradztwo oraz ułatwienie kontaktów podmiotom i zawodnikom wykonującym przedsięwzięcie z zakresu sportu z funkcjonującymi na obszarze innych samorządów takimi zawodnikami i podmiotami; 2) umieszczanie informacji dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez kluby na stronie internetowej Gminy Nieborów. 2. Wsparcia, o którym mowa w ust. 1 udziela w ramach swoich kompetencji Wójt Gminy Nieborów. 3. Pomoc organizacyjna nie powoduje przekazania środków finansowych na rzecz podmiotów wykonujących przedsięwzięcia z zakresu sportu. § 5. Formą wsparcia rzeczowego sportu jest nieodpłatne użyczenie nieruchomości lub lokalu, do których Gmina Nieborów posiada tytuł prawny, klubom sportowym. § 6. 1. Wsparcie organizacyjne i rzeczowe udzielane jest na wniosek klubu sportowego. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać: 1) dane podmiotu wykonującego przedsięwzięcie z zakresu sportu, statut i dokument z właściwego rejestru podmiotu; 2) propozycję wsparcia (charakter wsparcia, dokładny opis). 3. Wójt Gminy Nieborów może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów. 4. W przypadku stwierdzenia wad wniosku, Wójt Gminy Nieborów wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. 5. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany. 6. W przypadku złożenia wniosków przez kilku wnioskodawców Wójt Gminy Nieborów ma prawo wyboru zakresu wsparcia na rzecz jednego bądź kilku podmiotów wykonujących przedsięwzięcie z zakresu sportu.

Id: CLLHW-DNWJR-RUOPR-HSXVG-UECGB. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.441

  uchwała nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.284.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-177/2010 Wojewody Podlaskiego stwierdzaające nieważność uchwały Nr 244/XLV/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ciechanowiec polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. 2011.586.6761

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 16 marca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/23/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wodzierady

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.540

  uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 grudnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/117/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

 • uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • uchwała nr VI/16/11 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa

 • uchwała nr VI/38/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Miasto inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

 • uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Łęczyca z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i formularzy informacji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.