Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Witonia z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Witonia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 117 pozycja: 1068
Hasła:pomoc rodzinie

UCHWAŁA NR IV/10/11 RADY GMINY WITONIA z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U.z 2001r. nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203,Dz.U. z 2005r.. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U z 2006r. Nr. 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008r. Nr180 poz.111,Nr. 223 poz.1458, Dz.U. z 2009r. Nr. 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241 z Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142, 146, Nr 106 poz. 675/ i art. 9a ust. 15 ustawy z 29.lipca.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1493, Dz.U. z 2009r. Nr 206 poz.1589, Dz.U.z 2010r. Nr 28,poz. 146, Nr 125 poz.842/ Rada Gminy Witonia uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Witonia § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Czesław Ojrzanowski

Id: ICBJK-UJMPF-YAVUM-TRELF-UERZF. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr IV/10/11 Rady Gminy Witonia z dnia 27 stycznia 2011 r. CZĘŚĆ I. Przepisy ogólne § 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę zespołu interdyscyplinarnego. § 2. Zespół interdyscyplinarny realizuje zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. § 3. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności: 1)diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 2)podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 3)inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą; 4)informowanie o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; 5)inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc. § 4. Zespół interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Witonia. § 5. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. CZĘŚĆ II. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego § 6. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 1)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni; 2)Rewiru Dzielnicowego w Piątku Powiatowej Komendy Policji w Łęczycy 3)Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 4)gimnazjum i szkoły podstawowej; 5)Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ?Witomed? w Witoni; 6)Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łęczycy. § 7. Powoływanie i odwoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego: 1)przedstawiciele poszczególnych instytucji /jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami/jednostkami; 2)skład zespołu interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem wójta gminy; 3)każdy członek zespołu interdyscyplinarnego, przed pierwszym posiedzeniem, składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w czasie pracy w zespole 4)członek zespołu interdyscyplinarnego może zostać odwołany w trybie natychmiastowym, mocą zarządzenia wójta gminy, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w zespole interdyscyplinarnym. § 8. Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zwołuje kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. § 9. 1. Powoływanie przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego:

Id: ICBJK-UJMPF-YAVUM-TRELF-UERZF. Podpisany Strona 1

1)przewodniczący i zastepca zespołu interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu; 2)przewodniczący i zastępca zostaje wybrany na okres 3 lat; 3)o wyborze przewodniczącego i zastepcy zespołu interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony wójt gminy. 2. Przewodniczący /zastępca przewodniczącego/ może zostać odwołany na podstawie: 1)uzasadnionego pisemnego wniosku, któregokolwiek z członków zespołu interdyscyplinarnego; 2)odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów w obecności 2/3 składu zespołu; 3)pisemnej rezygnacji przewodniczącego /zastępcy przewodniczącego/; 4)pisemnego, uzasadnionego wniosku wójta gminy. § 10. Odwołanie przewodniczącego / zastępcy przewodniczącego/ skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego /zastępcy przewodniczącego/, zgodnie z zapisem pkt 1. CZĘŚĆ III. Warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. § 11. Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy wójtem gminy a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład. § 12. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. § 13. Zakres zadań realizowanych przez członków zespołu interdyscyplinarnego określony zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy wójtem a instytucjami, jednostkami. § 14. Obsługę techniczni-organizacyjną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni. § 15. Spotkania zespołu interdyscyplinarnego, odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale. § 16. Z każdego spotkania zostaje sporządzony protokół zawierający listę obecności, tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia. § 17. Spotkania organizowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witoni w jego godzinach pracy. Dopuszcza się możliwość organizacji spotkań na terenie innych instytucji. § 18. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, mailową lub telefoniczną. § 19. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowe. § 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym załącznikiem zastosowanie mają przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Id: ICBJK-UJMPF-YAVUM-TRELF-UERZF. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/30/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.406

  uchwała Nr XVI/150/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV /18/2011 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 3 marca 2011r. sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.39.685

  uchwała Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Rezygnacja Rady Nadzorczej spółdzielni

  Członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni (działający społecznie) zrezygnowali ze swoich funkcji. Do kiedy zatem mają obowiązek pełnić swoje obowiązki: do dnia rezygnacji, (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 18 lutego 2011r.  w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2010?2015?

 • uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice

 • uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nieborów

 • uchwała nr IX/117/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania

 • uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.