Logowanie

Tytuł:

porozumienie nr 179/SPE/S/11 Prezydenta Miasta Bełchatowa; Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Bełchatowa; Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 117 pozycja: 1070
Hasła:porozumienia pozostałe,edukacja

POROZUMIENIE NR 179/SPE/S/11 PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim zawarte pomiedzy Miastem Piotrkowem Trybunalskim reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kacperka Wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego a Panem Markiem Chrzanowskim Prezydentem Miasta Bełchatowa Na podstawie § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn.zm.) zawiera się porozumienie następującej treści: § 1. . Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zwanego dalej ?Punktem Katechetycznym?. § 2. Naukę religii dla uczniów wyznania ewangelicko-augsburskiego organizuje w Punkcie Katechetycznym Miasto Piotrków Trybunalski na podstawie porozumienia zawartego przez Piotrków Trybunalski z Parafia Ewangelicko-Augsburską. § 3. 1. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie Trybunalskim odpowiada za stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania religii w Punkcie Katechetycznym funkcjonującym przy tej Parafii. 2. Parafia Ewangelicko-Augsburska przedstawi każdego roku szkolnego imienną listę uczniów, dla których rodzice (opiekunowie prawni) wnioskowali o naukę religii tego wyznania. § 4. Nauczyciela wyznania ewangelicko-augsburskiego, wskazanego przez właściwego biskupa do pracy w Punkcie Katechetycznym, zatrudnia Szkoła Podstawowa nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim prowadzona przez Miasto Piotrków Trybunalski. § 5. 1. Miasto Bełchatów ponosi koszty nauki religii wyznania ewangelicko-augsburskiego Punkcie Katechetycznym w Piotrkowie Trybunalskim w części uzależnionej od liczby uczniów tegoż wyznania pochodzących ze szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów. 2. Koszty, o których mowa w ust.1, wyliczane są jako iloczyn liczby uczniów wyznania ewangelickoaugsburskiego pochodzących ze szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów, pobierających naukę w Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim i kosztów nauczania jednego ucznia we wspomnianym Punkcie. 3. Miasto Piotrków Trybunalskim przedstawi Miastu Bełchatów w każdym roku kalendarzowym wyliczenie kosztów nauczania w Punkcie Katechetycznym. § 6. 1. Miasto Piotrków Trybunalski oświadcza, że koszt nauczania jednego ucznia w Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w roku szkolnym 2010/2011 wynosi miesięcznie 142,23zł. 2. W roku szkolnym 2010/2011 do Punktu Katechetycznego uczęszcza dwóch uczniów ze szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów . 3. Miasto Bełchatów przekaże Miastu Piotrków Trybunalski kwotę 284,46 zł. miesięcznie. § 7. Zwrot kosztów, o których mowa w §5 ust.2, na rzecz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego następować będzie w okresach kwartalnych, w ciągu 10 dni od otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Miasto Piotrków Trybunalski. § 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. § 9. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności porozumienia.

Id: QROQC-QYNYL-HCINX-HAVZA-IGXYZ. Podpisany

Strona 1

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski

Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Andrzej Kacperek

Id: QROQC-QYNYL-HCINX-HAVZA-IGXYZ. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Burmistrza Gminy Sulejów; Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia nr 1697/SPE/S/P/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia refundacji kosztów nauki religii Dawida Gantzke ucznia Szkoły Podstawowej w Przygłowie w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bełchatowa; Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia Nr 179/SPE/S/11 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 1711/SPE/S/P/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wójta Gminy Bełchatów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Wspólnoty "Jezus Żyje" Kościól Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim

 • Dziennik Urzędowy

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wójta Gminy Bełchatów z dnia 12 września 2011r. do Porozumienia Nr 1711/SPE/S/P/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Współnoty "Jezus Żyje" Kosciół Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.254.397

  porozumienie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Wójta Gminy Godów z dnia 28 października 2010r. w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Pośpiecha 1

porady prawne online

Porady prawne

 • Stawka VAT na usługi dla parafii

  Firma zajmująca się usługami pomocniczymi przygotowania druku chce wystawić fakturę VAT za swoje usługi. Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę na usługi przygotowania (...)

 • Sprzedaż na rzecz parafii

  Sp. z o.o. w związku ze sprzedażą detaliczną posiada kasę fiskalną. Ostatnio zaczęła sprzedawać swój własny program komputerowy na rzecz parafii. Czy w związku (...)

 • Praktyka a praktyczna nauka zawodu

  Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia (...)

 • Zwrot kosztu zakupu okularów przez pracownika

  Pracownik oczekuje od pracodawcy zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów, których używa do pracy przy komputerze. O ile wiem, prawo pracy nakłada na pracodawcę (...)

 • Opodatkowanie kosztów kształcenia pracownika

  Zawarliśmy z pracownikiem umowę o dokształcanie w formach szkolnych (studia zaoczne). Zwracamy mu 100 % kosztów czesnego na podstawie załączanych dowodów zapłat za (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • porozumienie nr 1711/SPE/S/P/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wójta Gminy Bełchatów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Wspólnoty "Jezus Żyje" Kościól Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim

 • uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Witonia z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

 • uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 18 lutego 2011r.  w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poddębice na lata 2010?2015?

 • uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice

 • uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Nieborów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nieborów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.