Logowanie

Tytuł:

zarządzenie nr 409/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych w Łodzi

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Łodzi
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 117 pozycja: 1073
Hasła:cmentarze

ZARZĄDZENIE NR 409/VI/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych w Łodzi. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 127, poz. 857 oraz 2011 r. Nr 5, poz. 13 oraz § 2 pkt 3 uchwały Nr XCI/892/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Łodzi uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XXVI/528/99 z dnia 1 grudnia 1999 r., Nr XXX/641/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r., Nr LXIV/1476/01 z dnia 19 lipca 2001 r. i Nr XLI/729/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam opłaty za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych w Łodzi, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych. § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi. powierzam Dyrektorowi Wydziału

§ 4. Traci moc uchwała Nr 321/42/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi na cmentarzach komunalnych w Łodzi, zmieniona uchwałami Zarządu Miasta Łodzi: Nr 2067/253/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. i Nr 3693/370/2002 z dnia 9 maja 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 123, poz. 1952) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 2203/IV/04 z dnia 18 listopada 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 331, poz. 3076) i Nr 942/V/07 z dnia 24 lipca 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 261, poz. 2420).

Id: BFHGA-ERKUI-HIVKR-LGSES-PJYOW. Podpisany

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PREZYDENT MIASTA Hanna ZDANOWSKA

Id: BFHGA-ERKUI-HIVKR-LGSES-PJYOW. Podpisany

Załącznik do Zarządzenia Nr 409/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2011 r. Opłaty za pochowanie w złotych w wartości netto. zwłok na cmentarzach komunalnych w Łodzi,

Lp.

Wyszczególnienie

Cmentarz Cmentarz Cmentarz Doły Zarzew Szczecińska

1 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób zwykły ziemny: a jednomiejscowy b dwumiejscowy w kierunku pionowym c trzymiejscowy w kierunku pionowym d dwumiejscowy w kierunku poziomym e trzymiejscowy w kierunku poziomym f dziecięcy (od 1 roku do 6 lat) g dla noworodka h urnowy 2 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat w niszy urnowej 3 Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego pod grób murowany wielomiejscowy: a dwumiejscowy w kierunku pionowym b trzymiejscowy w kierunku pionowym c dwumiejscowy w kierunku poziomym d trzymiejscowy w kierunku poziomym 4 Dopłata do miejsc grzebalnych w przypadku, gdy usytuowane są przy głównych alejach cmentarnych 5 Opłata za dochowanie: a do grobu murowanego b do niszy urnowej 6 Opłata za ponowne udostępnienie niszy urnowej na kolejne 20 lat 7 Opłata za zachowanie szczątków ludzkich (przy ponownym pochówku zwłok po upływie 20 lat): a w grobie ziemnym b w grobie murowanym 8 Opłata za wykopanie grobu: a jednomiejscowego

Id: BFHGA-ERKUI-HIVKR-LGSES-PJYOW. Podpisany

560 850 1165 1120 1680 263 131 331 3110

560 850 1165 1120 1680 263 131 331 -

420 630 870 870 1250 200 115 231 -

1995 2746 2746 3412 590

1995 2746 2746 3412 590

1460 2020 2020 2510 430

390 1110 1110

390 -

390 -

178 126 483

178 126 483

178 126 483

b c d e 9 a b c 10 11 a b 12 a b c d e f g 13 14 a b c d e f

dwumiejscowego w kierunku pionowym trzymiejscowego w kierunku pionowym dziecięcego (od 1 roku do 6 lat) i urnowego dla noworodka Dodatek za wykopanie grobu w okresie zimowym: od 15 października do 15 kwietnia: pojedynczego i wielomiejscowego dziecięcego (od 1 roku do 6 lat) i urnowego dla noworodka Opłata za korzystanie z domu przedpogrzebowego Wykonanie ekshumacji: zwłok szczątków Ceremoniał pogrzebowy: mistrz ceremonii mistrz instrumentalista mistrz organista mistrz, organista, skrzypek mistrz, zespół wokalny mistrz, zespół wokalny, skrzypek, organista oprawa liturgiczna, mistrz ceremonii, organista Opłata eksploatacyjna na 20 lat (pobierana przy pochówku i ponownej opłacie za grób) Opłata z tytułu każdorazowego wjazdu pojazdów na teren cmentarza: wózkiem samochodem osobowym samochodem osobowym z przyczepą samochodem dostawczym o ładowności do 0,9 t samochodem ciężarowym o ładowności od 0,9 t do 3,0 t samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 3,0 t

945 1218 242 147

945 1218 242 147

945 1218 242 147

126 38 21 210 1260 630 37 63 90 147 200 40 500

126 38 21 210 1260 630 37 63 90 147 200 40 500

126 38 21 110 1260 630 47 89 40 500

36 48 66 66 160 205

36 48 66 66 160 205

36 48 66 66 160 205

Uwagi: 1) Do opłat dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8%. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028, 1029 i 1199, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz

Id: BFHGA-ERKUI-HIVKR-LGSES-PJYOW. Podpisany

z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652 i Nr 257, poz. 1726). 2) W przypadku wnoszenia opłaty za ponowne udostępnienie miejsca grzebalnego na okres 20 lat pod grób zwykły ziemny (poz. 1 Opłat za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych w Łodzi) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby dysponującej grobem, dopuszcza się możliwość rozkładania należności na raty, maksymalny okres spłaty - 48 miesięcy. Niespłacenie w pełnej wysokości rat w określonym terminie skutkuje przejęciem przez administratora cmentarza prawa do dysponowania miejscem grzebalnym od daty, w której rata winna być wpłacona. Wpłacone przez osobę dysponującą grobem dotychczasowe kwoty rat podlegają zwrotowi w wartości nominalnej. 3) Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowane groby. Opłata za następne 20 lat naliczana jest od upływu poprzednich 20 lat, za które grób był opłacony.

Id: BFHGA-ERKUI-HIVKR-LGSES-PJYOW. Podpisany
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.590

  uchwała nr XV/110/2012 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie opłat za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Majdan Królewski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1209

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za chowanie zmarłych na cmentarzach komunalnych.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 1413/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 listopada 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych w Łodzi

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Cmentarzy Komunalnych oraz opłat obowiązujących na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Lubiszyn

 • DZ. URZ. 2011.132.1103

  uchwała nr VIII/68/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zasad przydziału wolnych miejsc do pochowania w grobach ziemnych na Cmentarzu Podgórskim, pozyskanych w wyniku inwentaryzacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Osoby uprawnione do żądania ekshumacji

  Kto jest uprawniony do żądania ekshumacji zwłok?

 • Prawo do ekshumacji zwłok

  Chcę pozwać państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w X oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w X o naruszenie dobra osobistego - prawa do ekshumacji (...)

 • Ekshumacja zwłok i pochowanie w innym miejscu

  Wobec mojego konkubenta umorzono śledztwo. Otrzymał status poszkodowanego w sprawie o morderstwo i zlecenie. W trakcie, gdy był w areszcie jako podejrzany, zwłoki jego (...)

 • Likwidacja nagrobka a opłata za miejsce

  Czy zarządca cmentarza komunalnego lub gmina ma obowiązek poinformowania mnie o likwidacji nagrobka na cmentarzu komunalnym jeżeli zapomiałem wnieść stosowną opłatę (...)

 • Legalne pochowanie prochów

  Zmarła osoba, której ostatnim życzeniem było, aby po śmierci została skremowana, a jej prochy rozrzucone po polach. Czy takie postępowanie byłoby legalne? W jaki sposób (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 44/2011 Starosty Bełchatowskiego z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • aneks nr 6 Zarządu Powiatu Brzezińskiego; Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 28 lutego 2011r. do porozumienia z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Zgierskiemu wykonania zadań publicznych w zakresie diagnozy i wydawania orzeczeń oraz opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, a także dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim, z terenu Powiatu Brzezińskiego

 • porozumienie nr 179/SPE/S/11 Prezydenta Miasta Bełchatowa; Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piotrkowie Trybunalskim

 • porozumienie nr 1711/SPE/S/P/10 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; Wójta Gminy Bełchatów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad refundacji kosztów nauki religii Wspólnoty "Jezus Żyje" Kościól Boży w Chrystusie w Piotrkowie Trybunalskim

 • uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Witonia z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.