Logowanie

Tytuł:

uchwała nr III/23/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/566/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-01-18
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 11 pozycja: 85
Hasła:podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR III/23/10 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/566/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458; z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz.620; Nr 225, poz. 1461) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz.755) - Rada Gminy Andrespol uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr LXIX/566/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok § 1 pkt 2 lit. D otrzymuje brzmienie: ? d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ? 4,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej?. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol Jan Woźniak

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: WMQTA-SXPER-RBZZB-EXRCZ-VVNXU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Andrespol z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIX/569/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIX/568/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/287/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/02 Rady Gminy Andrespol z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie pobierania opłaty targowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/404/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Łowiczu

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Skierniewicach

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Łodzi

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

 • aneks Wójta Gminy Szczerców; Zarządu Powiatu Bełchatowskiego z dnia 28 grudnia 2010r. do Porozumienia Nr 8/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Szczerców prowadzenia zadania z zakresu zarządu drogami powiatowymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.