Logowanie

Tytuł:

uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr XXVI/263/04 z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr XXVIII/312/04 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz uchwałą Nr XLIII/409/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2005 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-01-18
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 11 pozycja: 86
Hasła:formularze

UCHWAŁA NR III/24/10 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Andrespol Nr XXVI/263/04 z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr XXVIII/312/04 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz uchwałą Nr XLIII/409/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2005 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458; z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz.620; Nr 225, poz. 1461) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. z 2010 r. Nr 55, poz.755) - Rada Gminy Andrespol uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Rady Gminy Andrespol Nr XXVI/263/04 z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej uchwałą Nr XXVIII/312/04 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2004 roku oraz uchwałą Nr XLIII/409/05 Rady Gminy Andrespol z dnia 16 grudnia 2005 roku § 3 otrzymuje brzmienie: ?§ 3. Ustala się wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości według załączników 3 i 3A?. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol Jan Woźniak

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne.

Id: UPNQY-AWJHZ-RPNXY-EYLDU-VZWZT. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/24/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2010 r. IN ? 1, INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację ...................................................................................................

IN ? 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. Miejsce składania: Wójt Gminy Andrespol. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3 . Wójt Gminy Andrespol 95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) q 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca) 5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości ) 6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 8. Imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) 9. Numer PESEL/REGON ...................................................................................................... B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 10. Kraj 13. Gmina 16. Miejscowość 11. Województwo 14. Ulica 17. Kod pocztowy 12. Powiat 15. Numer domu / Numer lokalu 18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. informacja składana po raz pierwszy q 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu) D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.) 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2 . pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3 . pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego Id: UPNQY-AWJHZ-RPNXY-EYLDU-VZWZT. Podpisany 20. .......................................................... m2 21. .......................................................... ha 22.

Strona 1

.......................................................... m2 D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 1. mieszkalnych - ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 23. .......................................................... m2 24. .......................................................... m2 .......................................................... m2 * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 25. .......................................................... m2 .......................................................... m2 .......................................................... m2

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 26. materiałem siewnym ogółem w tym: .......................................................... m2 - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w tym: letniskowych § kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m § kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 innych zajętych na cele niezarobkowe (komórki, § kondygnacji o wysokości od 1,40 do § kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 D.3 BUDOWLE 1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 29. .......................................................... garaże 2,20 .......................................................... m2 .......................................................... m2 27. .......................................................... m2 .......................................................... m2 .......................................................... m2 28. .......................................................... m2 .......................................................... m2 .......................................................... m2

itp.) .......................................................... m2 m .......................................................... m2 .......................................................... m2

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa ? z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 30. Imię 32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 34. Uwagi organu podatkowego 35. Identyfikator przyjmującego formularz 36. Data i podpis przyjmującego formularz 31. Nazwisko 33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Id: UPNQY-AWJHZ-RPNXY-EYLDU-VZWZT. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2010 r. DN ? 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację ...................................................................................................

DN ? 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

na 2. Rok ........................................ Podstawa prawna: Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Miejsce składania: Wójt Gminy Andrespol. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3. Wójt Gminy Andrespol 95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126 B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) * - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q 3. jednostka organizacyjna q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) q 8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca) 6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości ) 7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości ) 8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię** 9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL ) ** 10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 14. Gmina 12. Województwo 15. Ulica 13. Powiat 16. Numer domu / Numer lokalu 19. Poczta

17. 18. Kod pocztowy Miejscowość C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) Id: UPNQY-AWJHZ-RPNXY-EYLDU-VZWZT. Podpisany

Strona 1

q 1. deklaracja na dany rok q 2. korekta deklaracji rocznej q 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego q 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku q 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby Wyszczególnienie Podstawa opodatkowania Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy............... z dnia ............... w zł, gr 22. .................,....... 25. .................,....... 28. .................,....... Kwota podatku w zł**

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.) 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 21. ................... m2 24. .................... ha 3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej 27. działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ................... m2 D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 1. mieszkalnych - ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ........................... m2 * Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem, w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 36. 37. 38. .................,....... 30. 31. ..................... m 2 .................,....... 32. .................,....... 23. .................,....... 26. .................,....... 29. .................,.......

33. 34. 35. ........................... ........................,........ ........................,........ m2 ........................,........ ........................,........

. .......................... .................,....... m2

........................... ........................,........ ........................,........ m2 ........................,........ ........................,........ ........................... m2 39. 40. 41. .................,.......

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem, w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

..................... m 2 .................,.......

........................... ........................,........ ........................,........ m2 ........................... ........................,......... ........................,......... m2

4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ogółem, w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42. 43. ......................m2 .................,.......

44. .................,.......

........................... ........................,........ ........................,........ m2 ........................,........ ........................,........ ........................... m2 45. 46. 47. ..................... m2 .................,....... .................,....... ........................... ........................,........ ........................,........ m2

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%

Id: UPNQY-AWJHZ-RPNXY-EYLDU-VZWZT. Podpisany

Strona 2

powierzchni) - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m D.3 BUDOWLE 1. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Kwota podatku* Suma kwot z kol. D **

........................... ........................,........ ........................,........ m2 48. .................,....... 49 . .................... 50. .................,....... 51. .................,.......

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 52. Imię 54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 56. Uwagi organu podatkowego 57. Identyfikator przyjmującego formularz 58. Data i podpis przyjmującego formularz 53. Nazwisko 55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

*) Pouczenie: W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, ze zm.). **)W przypadku gdy końcówki kwot wynoszą mniej niż 50 gr. pomija się je, a końcówki kwot wynoszące 50 gr. i więcej podwyższa się do pełnych zł.

Id: UPNQY-AWJHZ-RPNXY-EYLDU-VZWZT. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Andrespol z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/287/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/02 Rady Gminy Andrespol z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie pobierania opłaty targowej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/385/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/512/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 21 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrespol

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/404/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/44/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr III/23/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/566/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Łowiczu

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Skierniewicach

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Łodzi

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.