Logowanie

Tytuł:

uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/426/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-05-19
Organ wydający:Rada Gminy Andrespol
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 145 pozycja: 1325
Hasła:woda i ścieki

UCHWAŁA NR V/34/11 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/426/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 19 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858; z 2007 r. Nr 147 poz. 1033; z 2009 r. Nr 18 poz. 97; z 2010 r. Nr 47 poz. 278) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: § 1. W ?Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLV/426/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 14 lutego 2006 r. zmienia się treść § 24 p. l, którego treść otrzymuje brzmienie: ?W przypadku niesprawności wodomierza głównego, łączną ilość wody pobranej ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawnego działania wodomierza?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol Jan Woźniak

Id: BLEFQ-HATIM-NPNSD-BWFAO-JIRTU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Andrespol z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/296/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/298/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/385/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/512/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 21 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrespol

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011roku w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

 • uchwała nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

 • uchwała nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2011

 • uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Piątek z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011

 • uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.