Logowanie

Tytuł:

uchwała nr X/71/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Łódzkiego
Data ogłoszenia:2011-07-12
Organ wydający:Rada Miejska w Ozorkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 201 pozycja: 2058
Hasła:budżety

UCHWAŁA NR X/71/11 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011 dokonuje się zmiany treści. § 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: ?zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Praga w Ozorkowie,?. § 2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011 nazwa zadania inwestycyjnego ?Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Praga? sklasyfikowanego w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód otrzymuje brzmienie ?Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Praga w Ozorkowie.?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie mgr Roman Kłopocki

Id: SAAOJ-ADKTU-OAMCJ-KUIUU-JJGYC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVIII/586/10 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/425/06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/487/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniajaca uchwałę Nr XXXVII/295/05 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 6 maja 2005 roku w sprawie nadania nazwy Gimnazjum w Ozorkowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Ozorkowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XL/394/08 Rady Miasta Ozorków z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/432/06 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia należności za świadczenie usługi rezerwacji na Targowisku Miejskim w Ozorkowie,

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/488/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/99 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Ozorkowie ul. Cegielniana 25

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr X/70/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

 • uchwała nr X/69/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

 • uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2011

 • uchwała nr VII/88/11 Rady Miasta Kutno z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2011 rok

 • uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.